Polarisatie & Discriminatie

Protesterende mensen

Bij Risbo wordt onderzoek gedaan naar processen van polarisering, discriminatie en radicalisering. Onderzoeken varieren van studies naar triggerfactoren van discriminatie, naar het bestuderen van de gezinscontext waaruit jongeren die radicaliseren afkomstig zijn tot onderzoek over de rol van andere opvoeders (zoals leraren, jongerenwerkers, politie) bij radicalisering.

Discriminatie

Op het terrein van discriminatie heeft Risbo in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de oorzaken en triggerfactoren van discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Eerder is in opdracht van Politie en Wetenschap onderzoek gedaan naar veiligheid en discriminatie van homoseksuele personen in Nederland.

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert Risbo onderzoek uit naar de doorwerking van het koloniaal- en slavernijverleden avn de provincie. Het onderzoek zal bijdragen aan het creëren van bewustwording rondom de doorwerking van het koloniaal- en slavernijverleden in de hedendaagse samenleving en zal input leveren voor het formuleren van handelingsperspectieven die kunnen bijdragen aan het tegen gaan van discriminatie.

Radicalisering

De kwaliteit van de sociale bindingen die jongeren onderhouden met gezin, familie, buurt, school en samenleving bepalen uiteindelijk of jongeren zich uiteindelijk ontwikkelen tot verantwoordelijke, goed geïntegreerde en betrokken burgers. Persoonlijke betrokkenheid, herkenbare contexten en het voorkomen van anonimiteit zijn noodzakelijke ingrediënten voor een samenleving die in staat is jongeren een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de samenleving te bieden. De praktijk leert echter dat vooral de meest kwetsbare jongeren te maken hebben met omgevingen die steeds minder verbindingskracht ontwikkelen: probleemgezinnen, onveilige en anonieme buurten, grote onpersoonlijke scholen en een gebureaucratiseerd stelsel van jeugdzorg.

Idealen op drift

Idealen op Drift (in samenwerking met Micha de Winter, en Stijn Sieckelinck, Universiteit Utrecht) Idealen op Drift bestaat uit een theoretisch en empirisch deel. In het eerste deel is op basis van een literatuurstudie onderzocht wat de hoofdlijnen van een pedagogische visie op radicalisering van jongeren zijn. In het empirisch deel van de studie is verslag gedaan van de etnografische interviews die we hebben gedaan met geradicaliseerde jongeren en in een aantal gevallen met hun ouders en/of andere familieleden.

Formers and Families

Formers and families is a project with researchers from the UK, Denmark and the Netherland, that investigates the possible role that family members play in the processes of radicalisation and whether the development of radicalisation is influenced by the pedagogical climate within the family, and by the responses of parents and other 'educators' during the process of radicalisation. Our research points out that parents are only very rarely a direct cause for radicalisation, just as they are almost never a direct trigger for de-radicalisation.

Geloofsovertuiging en bereidheid to geweld bij Nederlandse en Vlaamse jongeren

In dit onderzoek is aandacht besteed aan de wijze waarop de idealen van jongeren vorm krijgen en welke rol het pedagogisch netwerk (ouders, school) daarbij speelt. Naast gesprekken met jongeren zijn vanaf juni 2012 gesprekken tussen jongeren op Facebook in kaart gebracht.

Contact

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen