Seniorkwalificatie Examinering

De Seniorkwalificatie Examinering (SKE) wordt aangeboden door Risbo, in samenwerking met de Community for Learning and Innovation, en is bedoeld voor (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR. In dit traject ligt de focus op het versterken van de kennis en kunde omtrent kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs op het niveau van een faculteit en/of opleidingsprogramma.

Doelgroep

De Seniorkwalificatie Examinering is bedoeld voor (aanstaande) docentleden van een facultaire examencommissie en/of opleidingscoördinatoren. Elke deelnemer brengt een vraagstuk in op het gebied van toetsing, gedragen door de eigen examencommissie en MT, zodat kennisdisseminatie kan plaatsvinden binnen de eigen faculteit / EUR-breed. Ook facultaire onderwijs(beleids)adviseurs kunnen deelnemen.

De meerwaarde van het SKE-traject

Kwaliteit van toetsing is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Niet voor niets wordt er bij opleidingsaccreditaties veel belang gehecht aan een goed toetsplan, passend bij de visie op onderwijs. Het SKE-traject helpt om er op structurele basis voor te zorgen dat docent-leden van de examencommissies goed voorbereid zijn op de uitvoering van de borgingstaken die ze op het gebied van toetsing hebben. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs, de toetsing, naar een hoger niveau te brengen.

De coronacrisis heeft gezorgd voor een zoektocht naar alternatieve vormen van toetsing die passend zijn binnen de visie op onderwijs en de doelstellingen van de opleidingen en die uitvoerbaar zijn in de veranderende onderwijspraktijk. Het SKE-traject helpt bij het tot stand komen van een duidelijke en toekomstbestendige visie op toetsing, om zo te zorgen dat de potentiële impact van toetsing op het studiesucces van studenten benut wordt.

Inhoud en vorm van het traject

Voor dit traject wordt een intake gehouden met elke deelnemer om te bespreken welk aspect de deelnemer graag wil versterken in zijn/haar faculteit. De verbetering moet de (borging van ) toetskwaliteit in de faculteit ten goede komen op programma of faculteitsniveau.

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van een dag. Ter voorbereiding op en tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met diverse thematieken omtrent kwaliteit van toetsing (zoals programmatisch toetsen) en analyseren en bediscussiëren zij eigen toetsbeleid en de kwaliteit van tentamens. De bijeenkomsten hebben een interactieve opzet en zijn gericht op samenwerkend leren, visieontwikkeling en toepassing op de eigen praktijk.

Beoogde opbrengst is dat deelnemers expertise over de kwaliteitszorg en -borging van toetsing hebben opgebouwd, en dat zij in staat zijn strategische keuzes te maken om de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma's en het beoogde eindniveau te (laten) borgen. Daarnaast werken deelnemers concreet aan een verbeterproject op het gebied van toetskwaliteit in de eigen faculteit.

De benodigde tijdsinvestering betreft in totaal ongeveer 70 uur per deelnemer, inclusief aanwezigheid bij de sessies, huiswerk en afronding van het portfolio.

Certificering
Deelnemers ontvangen na afronding van het professionaliseringstraject een Seniorkwalificatie Examinering (SKE). Aanvangseis is dat de betreffende deelnemer een BKO(-vrijstelling) of basiskwalificatie examinering (BKE) heeft.
Voor de SKE-certificering zijn landelijke leeruitkomsten en kwaliteiten vastgesteld. Deze zijn richtinggevend voor de bewijslast die deelnemers moeten opleveren middels een portfolio om gecertificeerd te kunnen worden. Concreet betekent dit dat deelnemers voor het behalen van een SKE certificaat een aantal producten moeten opleveren zodat concreet 'bewijsmateriaal' in een portfolio kan worden beoordeeld. Tijdens de sessies en in de voorbereiding daarop verzamelen deelnemers al veel input voor deze SKE producten. De SKE certificaten worden na voltooiing en positieve beoordeling van het portfolio toegestuurd naar de deelnemers.

Aanmelding

Het traject wordt in de interfacultaire opzet in principe 1x per jaar gericht aangeboden voor docentleden van examencommissies en 1x voor opleidingscoördinatoren. Er kunnen per lichting maximaal 15 deelnemers deelnemen uit de verschillende faculteiten/instituten van de EUR.

De individuele inschrijving voor het interfacultaire traject 2024-2025 is geopend, aanmelden kan tot uiterlijk 3 juni 2024. De kosten voor deelname (€3.800 per deelnemer) worden volledig gesubsidieerd door CLI.  Aanmelding voor dit traject kan per e-mail naar training@risbo.eur.nl.

Contact

Marit Nieuwenhuys

Marit Nieuwenhuys

Educational consultant & cursuscoördinator

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen