Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Energizer Risbo workshop

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is speciaal ontwikkeld voor opleidingsdirecteuren, mastercoördinatoren en bachelorcoördinatoren, werkzaam aan de Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Tijdens deze inspirerende leergang verdiep je je in onderwijskundige en (onderwijskundig) leiderschapsthema's, voer je een innovatieproject binnen de eigen opleiding / faculteit uit en ontwikkel je een eigen onderbouwde visie op het onderwijs en leidinggeven. 

Doelgroep en benodigde voorkennis 

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of portefeuillehouders onderwijs (waaronder bachelor- en mastercoördinatoren). Je bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en je geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij je collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken. Daarbij heb je de ambitie om je te verdiepen in onderwijsinnovatie en onderwijskundig leiderschap en wil je je inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien heb je ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs en tenminste één jaar ervaring met coördinerende en leidinggevende taken. 

Doelstellingen/ competenties 

Het doel van de leergang is dat je een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing ontwikkelt, met als uitgangspunten je eigen onderwijsexpertise en -ervaring en uw ervaring als manager / leidinggevende in het onderwijs. Tijdens de leergang ontwikkel je je in het projectmatig en doelgericht oplossen van een (innovatie)vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk en in het leidinggeven aan de uitvoering van een onderwijsinnovatieproject. Ook doe je in de leergang nieuwe inhoudelijke inzichten op, die je direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk. Bovendien leer je te reflecteren op je eigen ontwikkeling en kun je anderen feedback geven op hun ontwikkeling. 
 
Aan het eind van de leergang zijn de deelnemers in staat om: 

 • Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten een eigen visie op (hoger) onderwijs te formuleren, te onderbouwen en deze visie op een overtuigende manier te presenteren; 
 • Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten het profiel van henzelf als onderwijskundig leider te formuleren, kritisch te reflecteren op de eigen ontwikkeling en zichzelf in de geest van dit profiel te presenteren; 
 • Actuele onderwijs(kundige) vraagstukken (rondom o.a. rendement, kwaliteit, toetsing, excellentie) te signaleren en op een systematische en onderbouwde manier op te lossen, te evalueren en kritisch te reflecteren op het gevolgde proces; 
 • Draagvlak te creëren voor onderwijsinnovaties en leiding te geven aan het innovatieproces, rekening houdend met verschillende veranderstrategieën; 
 • Op basis van een onderwijskundig probleem in de opleiding een goede onderzoeksvraag kunnen formuleren; 
 • Een in groepsverband actieve research-informed bijdrage leveren aan het onderwijsbeleid van de drie LDE-instellingen; 
 • Collega's binnen en buiten de leergang actief stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijs en/of onderwijskundig leiderschap. 

Inhoud en vorm 

 • De basis van de leergang bestaat uit vier thematische bijeenkomsten van elk 24 uur, met een overnachting en vier bijeenkomsten van een dag. Tijdens de bijeenkomsten komen zowel onderwijskundige thema's, zoals research-informed onderwijs en onderwijsinnovatie, als thema's die verbonden zijn aan leiderschap, zoals verandermanagement en onderwijsbeleid, aan de orde. 
 • Naast deze onderwijskundige en leiderschapsthema's werk je gedurende de leergang aan een onderwijsinnovatieproject, met een vakoverstijgend karakter, in de praktijk van je eigen opleiding/faculteit.
 • In de leergang ontwikkel je een eigen onderbouwde visie op het onderwijs van je eigen opleiding, alsook een onderbouwde versie op het leidinggeven in je eigen onderwijsomgeving.
 • Onderdeel van de leergang is een studiereis. De belangrijkste doelen van deze reis zijn communityvorming en kennismaking met actuele onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op het gebied van online onderwijs.
 • Een laatste component van de leergang betreft het samen met andere deelnemers formuleren van een antwoord op een actueel beleidsvraagstuk op de LDE-instellingen. 

Beoordeling en certificering 

Aan het eind van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap word je op alle hierboven benoemde onderdelen beoordeeld, inclusief de aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en deelname aan de studiereis (overleg bij overmacht); De beoordeling vindt plaats tijdens een individueel eindgesprek met de programmamanager van de leergang, een lid van het programmabestuur en op je eigen initiatief een vertegenwoordiger van je faculteit. Hiervoor dien je van tevoren bewijsstukken aan te leveren. Bij een positieve beoordeling ontvang je een certificaat van succesvolle deelname. 

Aanmelding/procedure 

Decanen/directeuren onderwijs van de LDE-instellingen kunnen kandidaten voordragen voor de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Een voordracht bestaat uit een motivatiebrief van de kandidaat, een korte beschrijving van een beoogd onderwijsinnovatieproject en een onderwijs-CV. Vervolgens voeren we met elke kandidaat een intakegesprek, gericht op het vinden van een passende match tussen enerzijds de kwaliteiten van de deelnemer en anderzijds de kenmerken en inhoud van de leergang. De uitkomsten van dit gesprek leggen we vast en voorzien we van een advies. Deze leggen we voor aan het bestuur van de leergang, dat uiteindelijk beslist over toelating van de kandidaten. 

We bieden de leergang één keer per twee jaar aan in LDE-verband (Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden). Bent je geinteresseerd in deze leergang, en zou je deze graag binnen je eigen opleiding of instituut willen organiseren? We maken het traject graag op maat.

Contact

Joost Maarschalkerweerd

Joost Maarschalkerweerd

Educational consultant

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen