Richtlijn toekennen BKO Certificaat

 1. Risbo hanteert de landelijke BKO competenties ten behoeve van het toekennen van het BKO certificaat, zoals afgesproken in VSNU verband met alle Nederlandse universiteiten.
 2. Risbo noch de EUR kent vrijstelling van de BKO. Elke docent moet een BKO behaald hebben.
 3. Risbo reikt een BKO certificaat uit indien voldaan is aan de eindcompetenties zoals hierboven benoemd. Daarvoor dienen 5 Proofs of Competence worden ingeleverd, die tezamen het bewijsmateriaal voor de BKO vormen (op te vragen bij Risbo).
 4. Indien een docent aan een andere Nederlandse universiteit een BKO certificaat heeft behaald, geldt dat tevens voor de EUR.
 5. Indien een docent aan een buitenlandse universiteit een onderwijs- of didactisch certificaat heeft behaald, geldt dat niet als een BKO certificaat. Om een BKO certificaat te behalen moet voldoen worden aan de Nederlandse eindcompetenties en moeten de 5 PoC’s worden ingeleverd.
 6. Risbo kan geen advies geven over de waarde van een elders (in het buitenland) behaald certificaat.

Verkort traject alleen in de volgende gevallen:

 1. Indien een docent in Nederland een docentbevoegdheid (PO of 1e /2e graads VO) heeft behaald of een UK teaching qualification certificate, moet een lesobservatie worden gedaan en PoC 3 en 4 worden aangeleverd. De docent voert tevens met een onderwijskundige een intakegesprek, ontvangt feedback en voert een eindgesprek. Na positieve expertbeoordeling ontvangt hij/zij het BKO certificaat.
 2. Indien een docent een buitenlands didactisch certificaat heeft behaald, moet hij/zij aantonen dat de omvang van de didactische cursus/traject minimaal 100 uur is en dat de thema’s vision, design, delivery, assessment, evaluation and reflection of education aan bod zijn gekomen. Als daar voldoende bewijs voor is, kan deze docent dezelfde procedure als onder punt 7 volgen. Zo niet, dan moet het gehele BKO traject gevolgd worden ten behoeve van een BKO certificaat.

Toelichting:

 • PoC 3. Een lesobservatie met video opname door onderwijskundige coach en een feedbackgesprek naar aanleiding van de lesobservatie. 
 • PoC 4. Een geconstrueerde toets + nakijkmodel die voldoen aan de drie kwaliteitscriteria (validiteit, betrouwbaarheid, transparantie).

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen