Monitoring in kaart

Overheden zetten op grote schaal monitors in. Een doelstelling van veel monitors is het volgen van de uitvoering van beleid. In toenemende mate erkent de overheid de waarde van GIS bij de monitoring van beleid. De mogelijkheden van GIS liggen vooral op het terrein van het inzichtelijk maken van beleidsproblemen en het combineren vangeografische gegevens waardoor nieuwe kennis kan ontstaan. Tevens bieden GIS meermogelijkheden tot visualisatie en simulatie, waardoor eveneens een beter beeld verkregen wordt van de uitvoering van beleid. Een goed zicht op beleidsprocessen is van groot belang, omdat overheden in toenemende mate verantwoording af moeten leggen over behaalde resultaten. Het vergaren van inzichten in de uitvoeringspraktijk met behulp van GIS wordt in deze studie benaderd als leren. Er kan op verschillende manieren tegen leren met behulp van GIS-georiŽnteerde monitors worden aangekeken. Vanuit een rationele benadering is leren een lineair proces gericht op een effectieve en efficiŽnte uitvoering van beleid. Vanuit een politieke benadering is leren een strategisch proces gericht op het handhaven of versterken van posities van actoren diebij de uitvoering van beleid een rol spelen. Vanuit een culturele benadering is leren een institutioneel proces gericht op het realiseren van een gedeelde taal bij uitvoeringsprocessen. De wetenschappelijke betekenis van dit onderzoek is dat een relatief klassiek thema binnen de bestuurskunde, namelijk de aandacht voor de beleidsuitvoering, in verband wordt gebracht met twee recente en belangrijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het ten eerste om de rol van monitoringsystemen. Binnen de bestuurskunde is er nog nauwelijks aandacht voor monitoring van beleid; zeker niet in relatie tot ICT, laat staan in relatie tot GIS. Ten tweede is er nog nauwelijks aandacht geweest voor het vraagstuk van een lerende beleidsuitvoering, omdat de aandacht voor beleidsleren zich vooral beperkt heeft tot beleidsontwikkeling Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de wijze waaropbeleidsinformatie van GIS-georiŽnteerde monitors doorwerkt in het leerproces vanorganisaties die een rol spelen bij de uitvoering van beleid, evenals het doen vanaanbevelingen over de verbetering hiervan. Uit deze doelstelling kan een aantalonderzoeksvragen worden afgeleid.

  1. Welke functies vervullen GIS-georiŽnteerde monitors in de praktijk?
  2. Welke kritische succesfactoren zijn van invloed op het leren met behulp van GISgeoriŽnteerdemonitors?
  3. Op welke wijze en in welke mate spelen GIS-georiŽnteerde monitors een rol in hetleerproces van organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van beleid?
  4. Hoe kan de doorwerking van GIS-georiŽnteerde monitors in het leerproces vanorganisaties die een rol spelen bij de uitvoering van beleid worden verbeterd?

    Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
research tentamen meetinstrument toetsing Erasmus Universiteit studiesucces risicojongeren Erasmus+ diversiteit geluk dagboek training kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam UTQ onderwijsinnovatie evaluatie consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement