Positionering Group Decision Room

Het onderzoek richtte zich op de vraag naar de positie van de Group Decision Room (GDR) in het licht van veranderende vragen van klanten, technologische ontwikkelingen en de interdepartementale samenwerking in het kader van de future centers Met dit project wordt tevens beoogd een basis te creëren voor institutionele innovatie bij het ministerie. Als zodanig sluit het onderzoek nauw aan bij de uitvoering van het actieprogramma Andere overheid, de realisatie van het programma "VROM innoveert met ICT" en de realisatie van het project "VROM-vergunning". Bovendien geeft het project concreet invulling aan de in de afgelopen periode gegroeide samenwerking tussen het ministerie en het centrum. Ten slotte zal het onderzoek zich met name richten op de wijze waarop de GDR van VROM – mede in het licht van de in de vraagstelling genoemde externe ontwikkelingen – in de toekomst wederom tot een succesvolle faciliteit kan worden ontwikkeld. In het recente verleden hebben GDR"s een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van besluitvormingsprocessen. De tijd staat echter niet stil en daarom is de vraag relevant geworden wat de potentie is van een dergelijke faciliteit in de komende jaren. Hierbij kan worden gewezen op de volgende ontwikkelingen: De GDR is in de afgelopen periode met name ontwikkeld om discussies met betrekking tot beleidsontwikkeling adequaat te ondersteunen. Veel van de werkzaamheden van publieke organisaties zullen zich in de komende jaren richten op beleidsimplementaties, beleidsuitvoering en toezicht op de uitvoering van het beleid. De GDR zal een rol moeten gaan spelen bij het doelmatig, effectief en vernieuwend inrichten van deze processen. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen die geschikt zijn om deze functie te kunnen vervullen. Mede als gevolg van technologische innovaties is in de afgelopen jaren het functioneren van organisaties veranderd. Door deeltijdwerken en telewerken is de werkplek en de locatie van de werkplek veranderd. De GDR als logisch punt om elkaar te ontmoeten is daarmee verdwenen. Integratie van voorzieningen in combinatie met het gebruik van het internet zal hiervoor in de plaats moeten komen. Door maatschappelijke en politiek-bestuurlijke veranderingen is in toenemende mate de noodzaak ontstaan van integrale beleidsuitvoering, beleidstoezicht en beleidshandhaving. Als gevolg hiervan is de complexiteit van de beleidsopgave verder toegenomen. Ondersteuning vanuit een GDR is daardoor lastiger dan enkele jaren geleden. Niet langer kan worden volstaan met een inbreng vanuit één discipline. Steeds vaker zal het nodig zijn om over grenzen heen te kunnen kijken. Ook kan een ontwikkeling worden waargenomen in de kennis en houding waarmee deelgenomen wordt aan discussies. Door ontwikkeling als informatisering, horizontalisering, vernetwerking en individualisering zijn deelnemers aan discussies steeds mondiger en beschikken ze over een breed spectrum aan informatie. Als laatste kan gewezen worden op de technologische innovatie van het instrumentarium zelf. Door integratie van afzonderlijke technieken zijn meer dan in het verleden mogelijkheden aanwezig van visualisatie, simulatie, gaming, integratie van spraak, data een beeld, en het gebruik van mobiele communicatie.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
tentamen studiesucces Erasmus Universiteit meetinstrument risicojongeren research Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie evaluatie diversiteit training Erasmus+ UTQ consultancy toetsing geluk dagboek kwaliteitszorg
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement