Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Speciaal voor opleidingsdirecteuren, masterco÷rdinatoren en bachelorco÷rdinatoren heeft Risbo de Leergang Onderwijskundig Leiderschap ontwikkeld. Tijdens deze inspirerende leergang van een jaar verdiept u zich in onderwijskundige en (onderwijskundig) leiderschapsthema's, voert u een innovatieproject binnen de eigen opleiding / faculteit uit en ontwikkelt u een eigen onderbouwde visie op het onderwijs. Doelgroep en benodigde voorkennis De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een co÷rdinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of portefeuillehouders onderwijs (waaronder bachelor- en masterco÷rdinatoren). U bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en u geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij u collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken. Daarbij hebt u de ambitie om u te verdiepen in onderwijsinnovatie en onderwijskundig leiderschap en wilt u zich inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien hebt u ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs en tenminste ÚÚn jaar ervaring met co÷rdinerende en leidinggevende taken. Doelstellingen/ competenties Het doel van de leergang is dat u een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing ontwikkelt, met als uitgangspunten uw eigen onderwijsexpertise en -ervaring en uw ervaring als manager / leidinggevende in het onderwijs. Tijdens de leergang ontwikkelt u zich in het projectmatig en doelgericht oplossen van een (innovatie)vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk en in het leidinggeven aan de uitvoering van een onderwijsinnovatieproject. Ook doet u in de leergang nieuwe inhoudelijke inzichten op, die u direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk. Bovendien leert u te reflecteren op uw eigen ontwikkeling en kunt u anderen feedback geven op hun ontwikkeling. Aan het eind van de leergang bent u in staat om:

 1. Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten een eigen visie op (hoger) onderwijs te formuleren, te onderbouwen en deze visie op een overtuigende manier te presenteren.
 2. Actuele onderwijs(kundige) vraagstukken (rondom o.a. rendement, kwaliteit, toetsing, excellentie) te signaleren en deze op een projectmatige en onderbouwde manier op te lossen, te evalueren en kritisch te reflecteren op het gevolgde proces.
 3. Effecten van het innovatieproject (of een andere onderwijsvernieuwing) te onderzoeken en de resultaten te presenteren / publiceren.
 4. Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten het profiel van uzelf als onderwijskundig leider te formuleren, hierop kritisch te reflecteren en uzelf in de geest van dit profiel te presenteren.
 5. Strategisch en evidence-based onderwijs- en toetsbeleid te ontwikkelen en kritisch te beschouwen, rekening houdend met externe ontwikkelingen.
 6. Draagvlak te creŰren voor onderwijsinnovaties en leiding te geven aan het innovatieproces, rekening houdend met verschillende veranderstrategieŰn.
 7. Collega's actief te stimuleren en te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijs en/of onderwijskundig leiderschap.
Inhoud en vorm De basis van de leergang bestaat uit acht thematische bijeenkomsten van elk 24 uur, met een overnachting. Tijdens de bijeenkomsten komen zowel onderwijskundige thema's als thema's die verbonden zijn aan leiderschap aan de orde. Voorbeelden van onderwijskundige thema's zijn:
 1. Het leren van studenten en visie(s) op onderwijs
 2. Kwaliteit en studiesucces in het onderwijs + onderwijsonderzoek
 3. Innovatie en online onderwijs
 4. Assessment en toetsbeleid.
Voorbeelden van leiderschapsthema's zijn:
 1. Verandermanagement / veranderstrategieŰn
 2. Omgaan met eigenwijze professionals
 3. Persoonlijk leiderschap
 4. Hoger Onderwijs beleid en organisatie.
Naast deze onderwijskundige en leiderschapsthema's werkt u gedurende de leergang aan een onderwijsinnovatieproject, met een vakoverstijgend karakter, in de praktijk van uw eigen opleiding/faculteit. Een derde lijn in de leergang is dat u een eigen onderbouwde visie op het onderwijs van uw eigen opleiding ontwikkelt, alsook een onderbouwde versie op het leidinggeven in uw eigen onderwijsomgeving. De vierde component van de leergang is een korte studiereis. De belangrijkste doelen van deze reis zijn communityvorming en kennismaking met actuele onderwijsinnovaties. Beoordeling en certificering Aan het eind van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap wordt u beoordeeld op basis van de volgende aspecten:
 • Uw (met wetenschappelijke literatuur) onderbouwde visie op onderwijs en onderwijskundig leiderschap.
 • Reflectie op uw eigen ontwikkeling als onderwijskundig leider in de leergang.
 • Bereikte resultaten in het innovatieproject en een reflectie op de uitvoering (waaronder realistisch projectplan en draagvlak creŰren).
 • Een presentatie / publicatie over een onderzoek naar de uitgevoerde innovatie bij uw eigen opleiding.
 • Actieve bijdrage die u hebt geleverd aan kennisdeling in de leergang, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van een relevante good practice, een literatuurpresentatie, een presentatie van uitkomsten van onderwijskundig onderzoek, etc.
 • Een sterkte/zwakte analyse van uw eigen functioneren tegen de achtergrond van de eindtermen van de leergang.
 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en deelname aan de studiereis (overleg bij overmacht).
 • Actieve stimulering en ondersteuning van collega's in hun professionele ontwikkeling.
De beoordeling vindt plaats tijdens een individueel eindgesprek met de programmamanager van de leergang, een lid van het programmabestuur en op uw eigen initiatief een vertegenwoordiger van uw faculteit . Hiervoor dient u van tevoren bewijsstukken aan te leveren. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat van succesvolle deelname. Aanmelding/procedure We bieden de leergang ÚÚn keer per jaar aan in LDE-verband (Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden), maar uiteraard kunnen we deze ook op maat aan andere instellingen bieden. Decanen/directeuren onderwijs van de LDE-instellingen kunnen kandidaten voordragen voor de jaarlijkse Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Een voordracht bestaat uit een motivatiebrief van de kandidaat, een korte beschrijving van een beoogd onderwijsinnovatieproject en een onderwijs-CV. Vervolgens voeren we met elke kandidaat een intakegesprek, gericht op het vinden van een passende match tussen enerzijds de kwaliteiten van de deelnemer en anderzijds de kenmerken en inhoud van de leergang. De uitkomsten van dit gesprek leggen we vast en voorzien we van een advies. Deze leggen we voor aan het bestuur van de leergang, dat uiteindelijk beslist over toelating van de kandidaten.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement