SKO Senior Kwalificatie Onderwijs 2014 -2015

De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een vervolgtraject op de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In dit traject ligt de focus op het innoveren van het eigen vak op basis van studentevaluaties, wetenschappelijke literatuur en innovatieve ontwikkelingen. Onderdeel van de SKO is dat we het effect van de innovatie gaan onderzoeken. In de functieprofielen van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt het behalen van de SKO deel uit van de criteria die verbonden zijn aan de functie van Universitair Hoofddocent (UHD). Doelgroep en benodigde voorkennis De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is bedoeld voor ervaren docenten met minimaal vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs en die het BKO-niveau beheersen. U wilt zich ontwikkelen op het gebied van innovatief en inspirerend onderwijs en bent eraan toe om een ontwikkelstap te zetten om nieuw onderwijs te ontwikkelen of bestaand onderwijs te verbeteren. Doelstellingen/competenties De SKO kent de volgende doelstellingen/competenties:

  • Excellent uitvoeren van onderwijs, passend bij verschillende onderwijssituaties.
  • Onderwijs aantoonbaar verbeteren en/of vernieuwen op basis van vakevaluaties, onderwijskundig onderzoek en met gebruik van ICT.
  • Onderzoek naar eigen onderwijs uitvoeren en daarover rapporteren en/of presenteren.
  • Begeleiden en ondersteunen van collega's.
  • Een bijdrage leveren aan onderwijsverbetering door een actieve rol te vervullen in een opleidingscommissie, facultaire werkgroep gericht op onderwijsvernieuwing, examencommissie of vergelijkbaar.
Inhoud en vorm We starten de SKO met een gezamenlijke, inspirerende kick-off bijeenkomst. Tijdens de SKO volgt u specifieke, verdiepende opleidingsmodules die gericht zijn op onder andere onderwijskundig ontwerpen, coachingstechnieken, omgaan met verandering en weerstand, excellent uitvoeren van onderwijs en vernieuwende vormen van ICT. Een inspirerend studiebezoek aan diverse Nederlands/Europese instellingen voor hoger onderwijs maakt tevens onderdeel uit van het traject. Daarnaast voert u een opdracht uit in uw eigen onderwijspraktijk, waarin onderwijsvernieuwing of onderwijsverbetering centraal staat. Tijdens intervisiebijeenkomsten reflecteert u op uw eigen onderwijs en activiteiten die binnen het SKO-traject zijn uitgevoerd. Hiervoor plaatsen we u in een intervisiegroep, waar u zelf een eigen probleem, uitdaging of succeservaring inbrengt. De insteek is dat deelnemers van elkaars ervaringen leren, maar ze verwerven ook diepere inzichten doordat ze uitvinden waardoor iets als een succes of een probleem wordt ervaren. Verder bezoekt u onderwijsbijeenkomsten van uw SKO-collega's en geeft u elkaar feedback. Het SKO-traject sluiten we af met een mini-symposium, dat tevens toegankelijk is voor externe geïnteresseerden. Tijdens het symposium worden de diverse onderwijsprojecten, die tijdens de SKO zijn uitgevoerd, gepresenteerd. Beoordeling en certificering Al uw verrichtingen binnen het SKO-traject plaatst u in een persoonlijk digitaal portfolio. Tijdens het SKO-eindgesprek met de toetsingscommissie – die gevormd wordt door uzelf, uw leidinggevende, een SKO-stuurgroeplid en een senior onderwijsadviseur van Risbo - wordt bepaald of u aan de gestelde eindtermen voldoet. Als het oordeel positief is, dan krijgt u het SKO-certificaat.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement