BKO Basiskwalificatie Onderwijs

Risbo verzorgt de verplichte Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. De BKO bestaat uit twee delen: (1) het BKO-traject, inclusief beheersing van ICT-vaardigheden en (2) beheersing van de Engelse taal op minimaal C1-niveau. Het eerste deel gaat over het verzamelen van bewijsstukken, behorend bij de landelijke vastgestelde competenties, in een digitaal portfolio. Dit deel sluiten we af met een eindgesprek en bij succesvolle afronding ontvangt u een onderwijscertificaat. Het tweede deel gaat over beheersing van de Engelse taal op minimaal C 1-niveau. Als u ook dit deel succesvol afrondt, krijgt u de Basiskwalificatie Onderwijs. Doelgroep en benodigde voorkennis De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. Houders van de BKO worden ook door andere Nederlandse universiteiten erkend als gekwalificeerd academisch docent. Bij de start van de BKO is het van belang dat u over basiskennis en Ėvaardigheden, op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs (inclusief toetsing), beschikt. Als u deze basiskennis en Ėvaardigheden niet hebt, dient u eerst de Basiscursus Didactiek te volgen. Doelstellingen/competenties De BKO kent de volgende (landelijk vastgestelde) doelstellingen/competenties:

 1. Algemeen
  • De visie van de docent op onderwijs is er op gericht dat de student een wetenschappelijk-kritische benadering van de stof en van de vaardigheden op het gebied van probleemoplossend denken ontwikkelt.
  • De docent is in staat om op het eigen functioneren als docent te reflecteren en zich, op basis van deze reflectie, te blijven ontwikkelen.
 2. Bij het ontwerpen van onderwijs is de docent:
  • Op de hoogte van de beginsituatie van studenten en in staat om bij het ontwerpen van onderwijs rekening te houden met deze beginsituatie;
  • In staat de doelstelling(en) van een cursus correct te formuleren en deze te relateren aan de eindtermen van de betreffende opleiding;
  • In staat effectieve, efficiŽnte en motiverende studieactiviteiten en -materialen te ontwerpen;
  • In staat ICT op een zinvolle manier op te nemen in het ontwerp van het onderwijs.
 3. Bij het uitvoeren van onderwijs is de docent:
  • In staat effectieve, efficiŽnte en motiverende studieactiviteiten en -materialen te gebruiken;
  • In staat het geplande onderwijs uit te voeren en studenten te ondersteunen met adequate (audiovisuele) hulpmiddelen;
  • In staat studentactiviteiten (studentprojecten, presentaties van studenten, studieopdrachten, werkstukken, stages, en bachelor-/ masterscripties) te begeleiden.
 4. Bij het toetsen en evalueren van onderwijs is de docent:
  • In staat toetsvormen te selecteren die aansluiten bij de geformuleerde leerdoelen en toetsen te ontwerpen aan de hand van een toetsmatrijs;
  • In staat representatieve, ondubbelzinnige toetsvragen te maken;
  • In staat de resultaten van de toetsanalyses te gebruiken voor (verdere) verbetering van de toets(en);
  • In staat studenten de cursus te laten evalueren en de cursus, op basis van de evaluatiegegevens en van de reflectie op de gebruikte onderdelen, bij te stellen.
Inhoud en vorm Tijdens het BKO-traject houden we rekening met de competenties die u al beheerst. Daarom starten we met een intakegesprek, om uw eerder verworven competenties in kaart te brengen. Na het intakegesprek zijn er verschillende mogelijkheden: (a) we raden u aan om eerst de Basiscursus Didactiek te volgen, (b) u gaat individueel aan de slag met het vullen van een portfolio, (c) we bieden u een verkort traject aan (dit geldt wanneer u minimaal vijf jaar als docent werkzaam bent in het universitair onderwijs en in het verleden goede prestaties heeft geleverd) of (d) u volgt een versnelde BKO met verplichte portfoliobijeenkomsten. Risbo geeft u bij alle varianten persoonlijke feedback op de bewijsstukken die u heeft aangeleverd. Beoordeling en certificering Wanneer u het portfolio met bewijsstukken heeft gevuld, komt u in aanmerking voor een eindgesprek, waar ook een tweede beoordelaar bij aanwezig is. Als het eindgesprek leidt tot een positieve beoordeling dan ontvangt u een onderwijscertificaat. En als u daarnaast ook de Engelse taal op minimaal C 1-niveau beheerst (bij het taalcentrum van de EUR), ontvangt u de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
evaluatie studiesucces UTQ consultancy geluk Hogeschool Rotterdam tentamen Erasmus Universiteit kwaliteitszorg dagboek diversiteit training research toetsing risicojongeren Erasmus+ onderwijsinnovatie meetinstrument
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement