NAOS: Professional capacity in dealing with diverstiy

Opdrachtgever: Erasmus+ Program

Het NAOS-project beoogt in netwerken van scholen en lerarenopleidingen de professionele capaciteit in het omgaan met verschillen te versterken. Het project bestaat voornamelijk uit studiebezoeken aan scholen voor primaire en voortgezet onderwijs in negen verschillende landen die 'good practices' op het gebied van diversiteit kunnen laten zien. Het gaat bij diversiteit in scholen om alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen leerlingen die aan deze scholen onderwijs volgen. De 'good practices' van de scholen kunnen betrekking hebben zowel op taal, pedagogische en didactische onderwerpen, als op ouderbetrokkenheid en school-wijk relaties. De focus van de studiebezoeken ligt enerzijds op de inhoud van de good practice, maar anderzijds op de professionalisering die eraan ten grondslag lag. Ook kijken we naar hoe beginnende leerkrachten hierop voorbereid worden tijdens hun leraaropleiding.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement