Onderwijsnieuwsbrief

Februari 2014
Onderzoek naar Onderwijs

Presteren op vreemde bodem

Op 8 november 2013 is Risbo-medewerker Rick Wolff gepromoveerd op zijn proefschrift 'Presteren op vreemde bodem'. In het proefschrift staat het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten in de periode 1997-2010 centraal. Studiesucces is in eerste instantie bestudeerd door instroom-, uitval en rendementscijfers van studenten van niet-westerse allochtone en autochtone studenten met elkaar te vergelijken voor zowel het hbo als wo. Autochtone studenten boeken meer studiesucces dan niet-westerse allochtone studenten: zij vallen minder vaak uit en behalen hogere rendementen. Verklaringen voor verschillen in studiesucces tussen deze groepen zijn gezocht in de beschikbaarheid van sociale hulpbronnen tijdens het studiekeuzeproces en binnen de leeromgeving van studenten. Een belangrijke factor is sociaal kapitaal. Opleidingen waar studenten van niet-westerse en autochtone herkomst een gelijke kans op studiesucces hebben, zijn opleidingen die sociale netwerken voor hun studenten faciliteren. Hierdoor worden studenten in de gelegenheid gesteld om sociaal kapitaal op te bouwen en te integreren in het sociale en academische systeem van de opleiding.

Van Instroommonitor naar Studiekeuze Check Vragenlijst

De EUR biedt aankomend studenten voor het collegejaar 2014/2015 een studiekeuzeadvies aan, zoals is vereist vanuit de nieuwe wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Daarnaast mag de EUR aankomend studenten verplichten deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten. In het kader van dit nieuwe studiekeuzebeleid is Risbo gevraagd de Instroommonitor, zoals gehanteerd vanaf 2011, aan te passen naar een Studiekeuze Check vragenlijst. De Studiekeuze Check is een vragenlijst over hoe studenten hun studiekeuze hebben gemaakt, en wat hun motivatie is en verwachtingen zijn van het studeren. Elke student die zich aanmeldt voor een voltijd bacheloropleiding aan de EUR is verplicht deze online vragenlijst in te vullen. In samenwerking met SSC OOS en de faculteiten van de EUR wordt op dit moment de vragenlijst aangepast, waarbij de onderwerpen zoveel mogelijk aansluiten op het huidige studiekeuzebeleid, de gewenste informatie vanuit de opleidingen, en wetenschappelijke literatuur over studiesucces in het hoger onderwijs. Met de verzamelde informatie kunnen opleidingen het gesprek met studenten aangaan over hun studiekeuze en de eisen vanuit de opleiding.

Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs Rotterdam

Het programmabureau Beter Presteren laat de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent een case-study onderzoek doen op 16 Rotterdamse scholen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool InHolland en Risbo. De onderzoeksvraag luidt hierbij: Welke interventies en ontwikkelingen op deze Rotterdamse scholen hebben de afgelopen jaren vanaf 2010 een positief effect gehad op de onderwijsresultaten? Wat zijn in Rotterdamse scholen en in de klassen belangrijke elementen / kenmerken met betrekking tot de verhoging van de onderwijsresultaten? Het gaat daarbij om zowel maatregelen ter vergroting van de onderwijskwaliteit als om professionalisering van het team. Dit onderzoek is momenteel in volle gang. Een waarderingsonderzoek onder ouders, leerlingen en leerkrachten ging aan dit onderzoek vooraf, waarin gevraagd werd naar de waardering van het Rotterdamse onderwijs. Enkele conclusies hierbij: extra leertijd is ge´ntroduceerd ten eerste om meer uren taal en rekenen te kunnen geven. Interessant is dat zowel ouders als leerkrachten aangeven dat niet zozeer de hoeveelheid extra tijd er toe doet, maar vooral de kwaliteit van de lessen. Met de ouderbetrokkenheid lijkt het steeds beter te gaan, maar nog lang niet alle ouders worden bereikt. Dat ligt niet per se aan onwelwillendheid, maar door werkzaamheden en privÚverplichtingen is dit soms moeilijk realiseerbaar.
Onderwijs en Training

Toetsing: Praktische training voor docenten

Risbo geeft een praktische training van twee dagdelen gericht op het verbeteren van toetsingsvaardigheden van docenten. In deze training maken docenten kennis met theorie en methodes van beoordelen en bovendien krijgen ze de kans om die toe te passen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Tentamens ontwikkelen die goed aansluiten bij opleidingsdoelstellingen (curricular alignment)
  • Goede tentamenvragen opstellen
  • Goede beoordelingsmatrixen opstellen
  • Validiteit en betrouwbaarheid van tentamens
  • De rol van toeval (gokkans) bij bepaalde vormen van assessment
Tijdens deze training gaan docenten aan de slag met het toepassen van deze materie. Bovendien krijgen ze opbouwende feedback van hun collega's (peer review) en van de trainer. Deze training wordt zowel aangeboden aan groepen docenten van dezelfde opleiding of faculteit als aan groepen van individuele docenten van verschillende opleidingen en faculteiten. Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met dr. Brian Godor.

Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2014-2015

Risbo organiseert in samenwerking met OC Focus en ICLON de Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2014-2015 voor onderwijsmanagers (opleidingsdirecteuren, bachelor/master-co÷rdinatoren) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. In het academisch jaar 2012-2013 heeft Risbo in nauwe samenwerking met OC Focus een pilot uitgevoerd met de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Aan deze pilot namen 13 onderwijsmanagers (opleidingsdirecteuren, bachelor-co÷rdinatoren en master-co÷rdinatoren) van de EUR en de TU Delft mee. De waarderingen van de deelnemers aan de pilot waren positief. Het doel van de leergang is het ontwikkelen van een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing bij de deelnemers. De uitgangspunten hierbij zijn de eigen onderwijsexpertise, de eigen onderwijservaring en de eigen ervaring als manager / leidinggevende in het onderwijs. Iedere deelnemer ontwikkelt zich in de leergang in het projectmatig en doelgericht oplossen van een (innovatie)vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk en in het leiding geven aan de uitvoering van een onderwijsinnovatieproject. Hierbij passen ze de nieuwe inzichten die in de leergang worden opgedaan direct toe. De leergang heeft een looptijd van een jaar. De leergang bestaat uit 8 thematische bijeenkomsten (24 uur), een studiereis en een slotbijeenkomst waarin de onderwijsinnovatieprojecten van deelnemers worden gepresenteerd. De volgende leergang start in april 2014. Binnenkort start de werving van deelnemers, vanuit de EUR is plaats voor 5 of 6 deelnemers. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door decanen. Het bestuur van de leergang besluit uiteindelijk over de toelating van de kandidaten. Meer informatie? Kijk dan op de Risbo website of neem contact op met Gerard Baars.

Werving Senior docenten voor SKO traject 2014-2015

Het tweede SKO traject zal starten in juni 2014. Senior docenten zijn van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. Het eerste (pilot)traject SKO is in mei 2013 gestart met een gezamenlijke, inspirerende kick-off bijeenkomst. Voor de deelnemers zijn specifieke, verdiepende opleidingsmodules ontwikkeld, gericht op onder andere onderwijskundig ontwerpen, coachingstechnieken, omgaan met verandering en weerstand, excellent uitvoeren van onderwijs en vernieuwende vormen van ICT. Een inspirerend studiebezoek aan diverse Europese instellingen voor hoger onderwijs maakte tevens onderdeel uit van het traject. Ten behoeve van hun kwalificatie voeren deelnemers een opdracht uit in hun eigen onderwijspraktijk, waarin onderwijsvernieuwing of onderwijsverbetering centraal staat. Het SKO traject wordt op 3 april a.s. afgesloten met een afsluitend symposium, dat tevens toegankelijk is voor externe ge´nteresseerden. Tijdens het symposium worden de diverse onderwijsprojecten gepresenteerd waaraan de deelnemers gewerkt hebben. Voor aanmelding symposium of interesse in deelname tweede SKO traject mail Alice van de Vooren (programmamanager SKO).

Nieuw: Versnelde BKO

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO): een nieuwe versnelde variant voor ervaren docenten die eindverantwoordelijk voor hun vak zijn. Om de studeerbaarheid van de BKO voor docenten te vergroten is door Risbo een nieuwe versnelde variant ontwikkeld. Deze BKO-variant wordt binnen een afgebakende periode (ongeveer een half jaar) op een voorgestructureerde manier aangeboden. Docenten worden zodoende in staat gesteld om hun BKO binnen afzienbare tijd te behalen. De versnelde BKO bevat een intake, een lesobservatie, het werken aan het eigen onderwijsportfolio, deelname aan drie portfoliobijenkomsten en een eindgesprek. In de portfoliobijeenkomsten staan telkens ÚÚn of meerdere onderwerpen uit het onderwijsportfolio centraal. Voor elke bijeenkomst verzamelen de deelnemers hun portfolioproducten die bij de te behandelen onderwerpen horen en nemen deze producten mee. Tijdens de bijeenkomsten worden de portfolioproducten, mede aan de hand van toepasselijke theorie, besproken. De portfolioproducten worden van gerichte feedback voorzien door de Risbo trainer en door de andere deelnemers. Zodoende kunnen de deelnemers veel van hun ervaren peers leren. Het is de bedoeling dat de deelnemers op basis van deze feedback aan de slag kunnen met (verbetering van) hun portfolioproducten. Hieraan kunnen zij al tijdens een bijeenkomst werken. De data van de bijeenkomsten worden ruim van tevoren bekend gemaakt, onder meer via de Risbo website. Voor wie? Ervaren docenten die onderwijs waarvoor ze verantwoordelijk zijn voorbereiden en verzorgen gedurende de trajectperiode. Voorwaarden voor deelname: Drie verplichte portfoliobijeenkomsten (dagdeel) bijwonen; portfoliobijeenkomsten voorbereiden; feedback geven aan peers; onderwijs geven tijdens trajectperiode. Instroommomenten: februari (traject tot juni) en september (traject tot januari). Interesse in de versnelde BKO? Meer informatie over de versnelde BKO is te vinden op de Risbo website.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement