Onderwijsnieuwsbrief

juni 2013
Onderzoek naar Onderwijs

Blackboard en studiesucces: Learning Analytics op de EUR

Achtergrond De gegevens over het gebruik van Blackboard zijn een waardevolle bron van informatie voor het leergedrag van studenten. De vraag is echter hoe we deze gegevens kunnen omzetten in bruikbare informatie voor onderwijsbeleidsmedewerkers en docenten. En vooral: hoe kunnen deze gegevens over leergedrag bijdragen aan betere studieprestaties? De twee vakken die onderzocht zullen worden, hebben veel inschrijvingen (n > 1200 en n= 200). De docenten van deze vakken maken actief gebruik van Blackboard. Bovendien worden de vakken gevolgd door een brede studentenpopulatie: een combinatie van Nederlandse studenten (vak wordt in het Nederlands gegeven) en internationale studenten (vak wordt in het Engels gegeven). Mogelijke voordelen voor het onderwijs Het is van belang dat onderwijsinstellingen weten hoe Blackboard door studenten in Nederland wordt gebruikt. Ze kunnen dan bijvoorbeeld de leeromgeving van Blackboard nog beter vormgeven. Ook docenten hebben baat bij de resultaten van dit onderzoek omdat ze Blackboard dan zorgvuldig en strategisch in kunnen zetten voor hun onderwijs. Blackboard als ondersteunende tool voor het studiesucces van studenten.

Risbo ondersteunt G5-hogescholen in onderzoek naar studiesucces

De G5-hogescholen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht) hebben recentelijk een onderzoeksteam geformeerd dat onder andere tot doel heeft om vanuit gezamenlijke analyses stappen vooruit te zetten in het monitoren en vinden van effectieve interventiestrategieŽn met betrekking tot studiesucces. Voor een periode van een jaar (juni 2013-2014) ondersteunt Risbo dit onderzoeksteam op de volgende punten:
  • Datapreparatie en koppeling van het 1CijferHO-bestand met studievoortganggegevens van de G5-hogescholen.
  • Analyse van gegevens en rapporteren over switchgedrag en prestatieafspraken .
  • De inhoudelijke samenwerking in de G5-onderzoeksgroep.
  • SecretariŽle werkzaamheden rondom onderzoeksrapporten, kennisdeling en vergaderingen van het onderzoeksteam.
De ondersteuning is erop gericht dat het G5-onderzoeksteam na 1 jaar zelfstandig kan opereren, in het bijzonder wat betreft de datapreparatie en koppeling van bestanden, en het analyseren en rapporteren van gegevens.
Onderwijs en Training

Als ervaren docent toch een BKO?

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is de landelijke kwalificatie voor docenten met onderwijstaken in het universitair onderwijs. Als onderdeel van een BKO-kwalificatie maakt een docent een onderwijsportfolio (een dossier) aan, waarmee hij/zij aantoont dat hij/zij de beoogde didactische competenties op het gebied van ontwerpen, geven, toetsen en evalueren van onderwijs in voldoende mate beheerst. Het portfolio wordt gevuld met een aantal bewijsstukken waaruit kan worden afgeleid hoe de docent zich heeft ontwikkeld en wat hij/zij heeft geleerd gedurende het BKO-traject: zijn/haar onderwijsvisie, zelf ontwikkeld onderwijsmateriaal, eigen ervaringen, leerresultaten en evaluaties en resultaten van lesobservaties en nabesprekingen. Bent u een ervaren docent? Dan zult u veel van deze bewijsstukken al gemaakt hebben. U kunt dergelijke bewijsstukken direct opnemen in uw onderwijsportfolio en zodoende (veel) tijd besparen. De BKO kent de EVC (= Eerder Verworven Competenties)-variant die mogelijk geschikt is voor u. Kunt u bovendien aantonen dat u over veel (d.w.z. minimaal vijf jaar) onderwijservaring in het universitair onderwijs beschikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verkorte variant van de BKO-EVC. Wilt u meer weten over de BKO-EVC varianten? Neem dan contact op met Angelique van het Kaar of met Brian Godor.

Drie jaar Educatieve Minor aan de EUR: Bijna 100 studenten met een lesbevoegdheid

Sinds het collegejaar 2010-2011 biedt de Erasmus Universiteit de educatieve minor aan, waarin het voor studenten mogelijk is een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid te halen voor de schoolvakken Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer of Filosofie. De educatieve minor is de afgelopen drie jaar georganiseerd en verzorgd door docenten van Risbo, in samenwerking met docenten van faculteiten, de Hogeschool Rotterdam en natuurlijk een groot aantal stagescholen in de regio Rotterdam. In het collegejaar 2012-2013 waren er 31 deelnemers aan de educatieve minor, waarvan er op dit moment 27 (90%) de minor hebben afgerond en een lesbevoegdheid hebben behaald. In de voorgaande twee jaren hadden al 69 studenten hun lesbevoegdheid gehaald. Vanaf het collegejaar 2013-2014 wordt de educatieve minor georganiseerd en aangeboden door de opleiding Pedagogische Wetenschappen.

Pilotproject Senior Kwalificatie Onderwijs van start

Risbo is in opdracht van het CvB gestart met een pilottraject voor het behalen van de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). De SKO is bedoeld voor docenten die graag diepgaandere kennis en vaardigheden met betrekking tot het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs willen vergaren, met als doel het eigen onderwijs te verbeteren of te vernieuwen. Ook onderzoek doen naar effectief onderwijs maakt onderdeel uit van het traject. De BKO (of daaraan gelijkwaardig) is voorwaardelijk voor deelname aan de SKO. Docenten van onder andere de faculteiten ESHCC en iBMG maken deel uit van de pilotgroep. Daarnaast nemen ook docenten van de TU Delft deel aan de pilot. In het najaar zal de groep een inspirerend werkbezoek afleggen aan een Europese universiteit die voorop loopt in innovatief onderwijs. De pilotperiode zal in 2014 worden afgesloten met een symposium waar resultaten uit de pilot worden gepresenteerd aan belangstellenden.

Workshop toetsing voor examencommissies

In de nieuwe wet hoger onderwijs is de verantwoordelijkheid van de examencommissie voor het handhaven van de kwaliteit van toetsing significant toegenomen. Risbo zal op korte termijn een discussieworkshop aanbieden waarmee de examencommissie de mogelijkheid geboden wordt om in na te denken over instrumenten die ingezet kunnen worden voor het monitoren en waarborgen van de kwaliteit van toetsen binnen een opleiding. Examencommissies hebben echter vaak niet de capaciteit beschikbaar om zelfstandig hier een bijdrage aan te leveren. Vandaar dat een sessie van drie uur wordt georganiseerd waarin handvatten en ideeŽn worden aangereikt voor het borgen van de kwaliteit van toetsing en waarin gediscussieerd wordt over een mogelijke praktische invulling hiervan binnen een opleiding of faculteit. Examencommissies die geÔnteresseerd zijn in deze workshop kunnen contact opnemen met Berry Nijveld of Brian Godor bij Risbo
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement