Nieuwsbrief september 2017

Cursus Basisdidactiek

Met de start van het nieuwe collegejaar biedt Risbo de mogelijkheid om in een vierdaagse cursus actief aan de slag te gaan met verschillende didactische basisconcepten. De cursus richt zich op de drie pijlers van het onderwijs: ontwikkeling, uitvoering en toetsing. Voorbijkomende thema’s zijn onder andere het motiveren van uw studenten, de inzet van digitale leermiddelen, actieve werkvormen, het geven van feedback en het ontwerpen van toetsvragen. Het uitgangspunt is dat de aangeboden theorie gelijk toepasbaar is in de praktijk. Onder begeleiding van een professionele trainingsacteur wordt er ook aandacht besteed aan groepsdynamica.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De Basiscursus Didactiek is voornamelijk bedoeld voor AIO's, promovendi en docenten met weinig onderwijservaring. Daarnaast kan het interessant zijn voor docenten die deelnemen aan het BKO-EVC traject om kennis en vaardigheden op te frissen en te verbreden. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

De Nederlandse Cursus Basisdidactiek start op vrijdag 29 september, met aansluitend cursusdagen op 13 oktober en 27 oktober met een keuze tussen 3 of 10 november.
De Basic Didactics Course (voertaal is Engels) start op vrijdag 6 oktober met aansluitend cursusdagen op 20 oktober, 1 november en een keuze tussen 15 of 17 november.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Reminder: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!

Het CEL Academic Teaching Lab is een exclusieve kans om als universitair docent uw vak in twee dagen te vernieuwen.
U werkt daarbij samen met collega's en experts. Deze tweedaagse is zeer hands-on en alle universitair docenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen hieraan meedoen.

De volgende editie van het Academic Teaching Lab is op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017.
Voor meer informatie over het Academic Teaching Lab en over het inschrijven: klik hier

Launch MOOC ‘Planning for Climate Change in African Cities’

Welke impact heeft klimaatverandering op de groeiende stedelijke omgeving? Hoe kunnen dichtbevolkte steden zich beschermen tegen klimaatveranderingen wereldwijd? Welke sociale en politieke veranderingen gaan gepaard met toenemende temperaturen, regenval en stijgende zeespiegel?

Naar verwachting zal in 2050 de helft van de wereldbevolking in de stad wonen. Klimaatverandering zal volgens het IPCC een grote invloed hebben op exponentieel groeiende steden, in het bijzonder steden op het Afrikaanse continent. De MOOC ‘Planning for Climate Change in African Cities’ vormt de basis om de blootstelling van de steden en de gevoeligheid voor klimaatverandering te begrijpen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe steden deze effecten kunnen managen in het licht van groeiende onzekerheid. De concepten ‘urban resilience and adaptation’ worden uitgelegd, door middel van illustratieve casestudies in verschillende Afrikaanse steden.

De MOOC zal ingaan op vragen zoals: ‘’Welk beleid en maatregelen moeten worden ingevoerd om klimaatverandering aan te pakken?’’ ‘’Hoe kies je tussen verschillende maatregelen op het gebied van klimaatverandering, stedelijke veerkracht en andere ontwikkelingsdoelstellingen?’’ Daarnaast biedt de MOOC video’s over de verschillende benaderingen van klimaatverandering, de verschillende stappen in de planning cyclus en de verschillende beslissings- en beoordelingsinstrumenten voor het prioriteren van acties op het gebied van klimaatverandering. Learners krijgen de mogelijkheid om hun opgedane kennis toe te laten passen en hun besluitvormingsvaardigheden te laten oefenen in een gesimuleerde oefening.

De MOOC Planning for Climate Change in African Cities is ontwikkeld in opdracht van ALGA (African Local Governments Academy) aan IHS. De MOOC gaat live op 25 september 2017.

Bekijk nu alvast de trailer!

Pilots Online Proctoring gezocht!

Risbo neemt deel aan een Erasmus Plus project “Online Proctoring for Remote Examination klik hier voor de website. Bij Online Proctoring kunnen studenten op afstand, online, en in een beveiligde omgeving examens afleggen. Studenten worden op deze manier als het ware online gesuperviseerd.

Online proctoring geeft de unieke kans om te pionieren, om uw onderwijs te flexibiliseren en efficiënter te maken. Onderdeel van het project is dat Risbo onderzoekt hoe online proctoring uitgevoerd kan worden in bestaande onderwijsprogramma’s, bij voorkeur post initieel, en wat de impact hiervan is op deze programma’s. Daarnaast onderzoekt Risbo ook hoe online proctoring bestaand online onderwijs kan versterken (bijvoorbeeld in MOOCs).

Vanaf het begin van 2018 start Risbo met het ontwikkelen van pilot projecten om het online en op afstand toetsen in de praktijk te onderzoeken. Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van uw eigen onderwijs en het onderwijs in de (nabije) toekomst? Dan nodigen we u uit deel te nemen aan een pilot Online Proctoring en samen met ons een (gratis) pilot op te zetten.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een pilot Online Proctoring? Dan kunt u contact opnemen met Mandy Hollander of Kris Stabel.

SKO traject

Het vierde Senior Kwalificatie Onderwijs traject (SKO/ in het Engels: Senior University Teaching Qualification) is in volle gang.

De 15 deelnemers afkomstig van EUC, ESL, ESE, ESSB, ESHPM, IHS en FW, zijn volop bezig met het innoveren van hun vakken, het voorbereiden van excellente onderwijs bijeenkomsten en het leren van elkaar middels actieve plenaire sessies en intervisiebijeenkomsten. Tevens staat er een studiereis op het programma naar Tilburg University en het nieuwe teaching lab van de Technische universiteit Delft. Begin 2018 zullen de deelnemende senior docenten hun resultaten delen via een SKO mini symposium.

In januari 2018 zullen de intakegesprekken plaatsvinden voor het nieuwe – Engelstalige – SKO traject waarvoor nog enkele plekken beschikbaar zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Alice van de Vooren.

BKO & BKE traject Politieacademie

De politieacademie is een onderwijsinstelling waar diverse opleidingen op HBO en WO niveau worden aangeboden aan zowel agenten in wording als post initieel onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel en vandaar dat Risbo is gevraagd een BKO en BKE traject op te zetten voor de docenten van de politieacademie.

Het traject is gestart in mei 2017 waarin achttien docenten in een blended format werken aan de verbetering van hun eigen onderwijs waarbij peer learning en community building belangrijke bouwstenen zijn. Naast dat de docent zelf aan zet is met het ontwikkelen van een portfolio onder begeleiding van een coach van Risbo zijn er tweewekelijkse themabijeenkomsten. De thema’s omvatten het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs.

In elke bijeenkomst wordt er gestart met een activerende sessie van een docent waarop vervolgens een thema wordt behandeld met interactieve
werkvormen.Onderdeel van het traject is daarnaast een lesobservatie uitgevoerd door een coach van Risbo, met daarop volgend een feedbackgesprek. De BKE is vervlochten in het traject, in de themabijeenkomsten ontvangen de docenten ‘the body of knowledge’ om daarnaast te kunnen werken aan authentieke opdrachten die verbonden zijn aan de BKE competenties.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Alice van de Vooren.

Tabellenrapport Diversiteit en Onderwijs 2017

In mei 2017 heeft Risbo het Tabellenrapport Diversiteit en Onderwijs 2017 opgesteld. In dit rapport worden per EUR-bacheloropleiding instroom-, behoud- en rendementgegevens gepresenteerd over de periode 2009-2016.

Met de tabellen kan worden nagegaan hoeveel studenten op een opleiding zijn ingestroomd, hoeveel studenten er na 2 jaar nog steeds behouden zijn voor de opleiding (complementair aan uitvalcijfers, die doorgaans gepresenteerd worden) en hoeveel studenten na 4 of 6 jaar een diploma hebben behaald. Ontwikkelingen op het gebied van instroom, behoud en rendement worden gepresenteerd naar de studentkenmerken geslacht, vooropleiding en etnische herkomst.

Wilt u meer weten over dit rapport? Neem dan contact op met Rick Wolff.

MOOCs update

Graag brengen we u op de hoogte van de MOOCs die op dit moment volop in ontwikkeling zijn.
Momenteel zijn de volgende MOOCs in de productiefase:
  • Financing Urban Infrastructure in African Cities (FIAC) in opdracht van ALGA aan IHS.
  • Assessment in Higher Education, Risbo
  • Local Economic Development, ISS en IHS
  • Valuation Strategy, ESE
  • Studying Cities: Methods for Urban Research, HIS
Wilt u meer weten over een van deze MOOCs? Neem dan contact op met Kate Trigg (Project Assistent).
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement