Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

Maart 2017

SKO trajecten start juni 2017 (NL) en januari 2018 (ENG)

Alle senior docenten met veel zin en ambitie in vernieuwing van onderwijs opgelet: we gaan weer van start met een nieuw, Nederlandstalig SKO traject in juni 2017! De kick-off bijeenkomst vindt plaats op 21 en 22 juni. Het traject zal ongeveer een half jaar in beslag nemen en begint met een inspirerend en actief tweedaags onderwijslab, waarin de deelnemers een vliegende start zullen maken met hun onderwijsinnovatie project.

Verder bevat het traject onderwijskundige coaching, intervisiebijeenkomsten, plenaire bijeenkomsten, peer review en een afsluitend symposium. De deelnemers vullen tijdens het traject een digitaal onderwijsportfolio met bewijsstukken aangaande de SKO competenties.
De resultaten van de SKO'ers worden gedeeld tijdens het symposium voor collega's, studenten en overige geďnteresseerden. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek in het bijzijn van de coach, de leidinggevende en de stuurgroep SKO. In januari 2018 zal ook een Engelstalig traject starten.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor ofwel het Nederlandstalige traject, start juni 2017, of het Engelstalige traject, start januari 2018, graag contact opnemen met Alice van de Vooren.

Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap gestart!

In januari is een nieuwe Leergang Onderwijskundig Leiderschap gestart. Risbo organiseert deze leergang samen met OC Focus en ICLON vanuit LDE-CEL. Aan de leergang doen zeventien opleidingsdirecteuren, bachelor- en mastercoördinatoren of verantwoordelijken voor (delen van) opleidingen mee: vijf van de EUR, zes van de TU Delft en zes van de Universiteit Leiden.

In de eerste bijeenkomst stond het thema evidence-based education centraal. Ofwel de vraag: ‘ wat weten we dat werkt als het gaat om het leren van studenten en hoe kunnen we deze evidentie gebruiken in onze eigen opleidingen?’ Alle deelnemers werken tijdens de looptijd van de leergang (die duurt tot januari 2018) aan de uitvoering van hun eigen onderwijsinnovatie op curriculumniveau. De resultaten van de onderwijsinnovatieprojecten zullen in januari 2018 tijdens een symposium worden gedeeld met alle geďnteresseerden vanuit de communities van de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden.

Contextual image

Ook geďnteresseerd in de Leergang Onderwijskundig Leiderschap? Neem dan contact op met Gerard Baars.

BKO nieuwe stijl

Recent is de nieuwe onderwijsvisie van de EUR vastgesteld. In deze visie is veel aandacht voor ‘active blended learning’. De ambitie is uitgesproken dat het leerproces van de student in het onderwijs nadrukkelijk centraal komt te staan, dat ons onderwijs innovatief is en dat het onderwijs gestoeld is op wetenschappelijke inzichten over effectief leren van studenten. In de lijn met de nieuwe visie op onderwijs en leren van de EUR past Risbo het Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) traject aan. De ontwikkeling hiervan is momenteel in volle gang. Dit betekent onder andere:
 • Een vernieuwde digitale leeromgeving met recente en inspirerende onderwijsbronnen.
 • Meer uitwisseling tussen BKO-deelnemers en de mogelijkheid tot peer-feedback.
 • Deelname aan interactieve bijeenkomsten die ingaan op de hoofdthema's uit het BKO traject.

Het nieuwe BKO traject is bestemd voor alle docenten die BKO gekwalificeerd willen worden. De verwachting is dat het BKO traject nieuwe stijl voor de zomer volledig ontwikkeld is. De exacte ingangsdatum van het vernieuwde BKO traject zal via een speciale nieuwsbrief worden aangekondigd.

Wil je meer weten over de BKO nieuwe stijl? Neem dan contact op met Alice van de Vooren

Onderzoek naar onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam

In het studiejaar 2015-2016 heeft het instituut voor Commercieel Management van Hogeschool Rotterdam verschillende onderwijsvernieuwingen ingevoerd binnen haar opleidingen Commerciële Economie en Small Business & Retail Management en de daarbij behorende communities. De belangrijkste vernieuwingen zijn: een ambitieuze studiecultuur (BSA van 60 EC); compensatiemogelijkheden voor onvoldoendes; onderwijs in kleine groepen; sterk activerend onderwijs; een duidelijke relatie tussen theorie en praktijk; korte thematisch ingerichte, elkaar opvolgende blokken; een veilig opleidingsklimaat dat studenten bindt.

Risbo is gevraagd de effecten van deze onderwijsvernieuwingen op verschillende niveaus te onderzoeken. De belangrijkste bevindingen zijn:
 • de vernieuwingen hebben weinig invloed gehad op de omvang en samenstelling van de instroom.
 • Het propedeuserendement na één jaar studeren is flink verbeterd en minder studenten stromen met studievertraging door naar het tweede studiejaar.
 • Een grote meerderheid van de studenten heeft aan het eind van het eerste jaar gebruik gemaakt van de compensatieregeling.
 • Studenten zijn goed intrinsiek gemotiveerd.
 • De sociale en wetenschappelijke binding van studenten is verbeterd.
 • Studenten waarderen de vakken in het nieuwe curriculum over het algemeen met een voldoende tot ruime voldoende.
 • Docenten zijn meer tevreden over de kwaliteit van het
  eerstejaarsprogramma na invoering van de onderwijsvernieuwingen dan daarvoor. Daarnaast maken ze zich wel zorgen dat het rendementsdenken de onderwijskwaliteit dreigt te overvleugelen en over het gebrek aan tijd voor doorontwikkeling van en reflectie op de vernieuwingen.
Klik hier om het rapport in PDF te bekijken

Baars G.J.A., Wolff, R. & P. Hermus (2016). Onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam: De (mogelijke) invloed op de studenteninstroom, het eerstejaars rendement, het studiegedrag en de binding van studenten en de curriculumwaardering door docenten en studenten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.

MOOC Momentum! Launch MOOC Economics from a pluralist perspective - meer MOOCs volgen nog!

Begin 2017 is de 5e MOOC van Erasmus Universiteit online gegaan. In samenwerking met Risbo hebben ISS en RSM een MOOC ontwikkeld die een kritische blik werpt op de expertise van de EUR: Economie. Topacademici Irene van Staveren (ISS) en Rob van Tulder (RSM) brengen economie als wetenschap aan de hand van vier verschillende economische perspectieven in beeld. Kortom, na deze MOOC komt alles aan bod wat je altijd al had willen weten over economie, maar nooit hebt durven vragen. Benieuwd naar de MOOC? Klik hier om de MOOC Pluralist Economics bekijken.

2017 belooft wederom een druk ‘MOOC’-jaar te worden op de EUR. Voor de zomer verwachten we vijf MOOCs te launchen (betrokken zijn IHS, ISS, FW en RSM) en er staan al weer nieuwe MOOCs klaar om ontwikkeld te worden.

Als je graag je onderwijs wilt vernieuwen of verbeteren met het gebruik van MOOCs, neem dan gerust contact op met RISBO!

Module studievaardigheden voor vluchtelingen

Boswell-Bčta, een onderwijsinstelling die aansluitingsprogramma’s voor het hoger onderwijs aanbiedt, heeft Risbo gevraagd een module studievaardigheden te verzorgen voor haar vluchtelingcursisten. Van maart 2017 tot en met mei 2017 zal Risbo in samenwerking met Boswell-Bčta een pilot van de module draaien. Naar verwachting zal de module in september 2017 worden aangeboden aan alle vluchtelingcursisten van Boswell-Bčta.

Geďnteresseerd in dit programma? Neem dan contact op met Rick Wolff of Alice van de Vooren

Scholing en training Opleidingscommissies

Risbo heeft in opdracht van het CvB een aanbod ontwikkeld met betrekking tot kennisdeling en professionalisering van de opleidingscommissies aan de EUR. De activiteiten worden door middel van drie pilots geďmplementeerd en geëvalueerd.

Activiteit 1. Begeleide sessie: ontwikkeling van een duidelijke visie met kritische succes factoren.
Het doel van dit professionaliseringsonderdeel is dat de OC geholpen wordt bij het definiëren van haar plaats en taken in de onderwijskwaliteitscyclus (PDCA) van een opleiding. Naast het waarborgen van de kwaliteit op basis van geformuleerde Kritische Succes Factoren (KSF) heeft de OC ook de mogelijkheid om op eigen initiatief voorstellen voor verbetering en innovatie te doen.
Een onderwijsadviseur sluit aan bij een geplande vergadering van de OC, die in het teken zal staan van het formuleren van een visie met KSF’s.

Activiteit 2. Ontwikkeling van een digitale leeromgeving en bijeenkomst voor nieuwe OC leden.
Twee tot drie maal per jaar (afhankelijk van behoefte) wordt een trainingsprogramma gestart voor nieuwe leden van OC’s. Het trainingsprogramma heeft een blended karakter. Vooraf krijgen de nieuwe leden toegang tot een digitale leeromgeving waar nieuwe leden elkaar virtueel kunnen ontmoeten, waar algemene informatie en inspiratie te vinden is en waar uitwisseling van good practices kan plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op actuele issues, de opdrachten en de vragen die leven onder de nieuwe leden.

Activiteit 3. Specifieke skills workshops voor studentleden van OC’s.
De studentleden van de OC’s missen in vergelijking met de docentleden nog ervaring op het gebied van bijvoorbeeld ‘beďnvloeding van
beleidsprocessen’, ‘vergadertechnieken’, ‘uitvoeren van een evaluatie’ enzovoort. Om hen extra ondersteuning te bieden wordt een aantal keer per jaar workshops aangeboden waarin specifieke skills worden geoefend. Hiervoor worden korte, interactieve programma’s ontwikkeld waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van trainingsacteurs om rollenspellen te kunnen doen.

Voor deelname of vragen aan het professionaliseringsaanbod kan contact worden opgenomen met Alice van de Vooren
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement