Nieuwe migranten

 
Sinds de Europese Unie is uitgebreid met Midden- en Oost-Europese landen zijn er steeds meer personen uit deze landen in Nederland. Risbo doet momenteel uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van deze nieuwe groepen. Ook in het verleden hebben we diverse grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar deze doelgroepen.

Voorbeelden zijn:
  • 'Monitor Sociale Inclusie Roma'. In dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt ingegaan op de woon- en leefomstandigheden van in Nederland woonachtige Roma en Sinti.
  • 'Kinderen met een EU-achtergrond'. In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben wij onderzoek gedaan naar ongeregistreerde kinderen van EU-migranten en kinderen waarvan vermoed wordt dat zij zonder wettelijke voogd(en) in Rotterdam verblijven.
  • 'Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen'. Dit onderzoek, in opdracht van het voormalige ministerie van VROM, gaat in op de omvang, achtergrondkenmerken, migratieverleden, opleidingsniveau, arbeidssituatie, financiële situatie en huisvestingssituatie van recente arbeidsmigranten.
  • 'Oost-Europeanen in Nederland' is een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië', in opdracht van het voormalige Ministerie van VROM en de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ).
  • Ook eerder hebben we voor de gemeente Rotterdam diverse onderzoeken gedaan naar de nieuwe migrantengroepen uit Midden- en Oost-Europa. In het verkennende onderzoek 'Oost-Europeanen in Rotterdam' is de (maatschappelijke) positie van Oost-Europeanen in Rotterdam in kaart gebracht. Recentelijk hebben we een verkennend onderzoek afgerond naar zelforganisaties onder Midden- en Oost-Europeanen in Rotterdam. Hierbij hebben we enerzijds gekeken naar de behoefte onder de verschillende groepen aan zelforganisaties en waar deze organisaties zich op kunnen richten en anderzijds naar hoe we de groepen kunnen stimuleren om zich te organiseren, welke ondersteuning daarbij nodig is en wat de do's en dont's zijn bij het opzetten van een zelforganisatie.
In verschillende van deze onderzoeken hebben we veldwerk verricht onder de nieuwe migrantengroepen zelf. We hebben zowel op grote schaal gestructureerde enquêtes afgenomen onder de doelgroep, als (diepte) interviews met mensen uit de doelgroepen of experts gehouden. Verder worden in de meeste onderzoeken secundaire bronnen geraadpleegd, zoals literatuur, bestaande databestanden en registers, bijvoorbeeld om de omvang te schatten.

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement