Leergang Onderwijskundig Leiderschap

 
Speciaal voor opleidingsdirecteuren, mastercoördinatoren en bachelorcoördinatoren heeft Risbo in LDE-CEL-verband de Leergang Onderwijskundig Leiderschap ontwikkeld. Tijdens deze inspirerende leergang van een jaar verdiept u zich in onderwijskundige en (onderwijskundig) leiderschapsthema's, voert u een innovatieproject binnen de eigen opleiding / faculteit uit en ontwikkelt u een eigen onderbouwde visie op het onderwijs en leidinggeven.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of portefeuillehouders onderwijs (waaronder bachelor- en mastercoördinatoren). U bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en u geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij u collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken. Daarbij hebt u de ambitie om u te verdiepen in onderwijsinnovatie en onderwijskundig leiderschap en wilt u zich inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien hebt u ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs en tenminste één jaar ervaring met coördinerende en leidinggevende taken.

Doelstellingen/ competenties
Het doel van de leergang is dat u een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing ontwikkelt, met als uitgangspunten uw eigen onderwijsexpertise en -ervaring en uw ervaring als manager / leidinggevende in het onderwijs. Tijdens de leergang ontwikkelt u zich in het projectmatig en doelgericht oplossen van een (innovatie)vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk en in het leidinggeven aan de uitvoering van een onderwijsinnovatieproject. Ook doet u in de leergang nieuwe inhoudelijke inzichten op, die u direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk. Bovendien leert u te reflecteren op uw eigen ontwikkeling en kunt u anderen feedback geven op hun ontwikkeling.

De leergang heeft zes eindtermen. Aan het eind van de leergang zijn de deelnemers in staat om:
 1. Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten een eigen visie op (hoger) onderwijs te formuleren, te onderbouwen en deze visie op een overtuigende manier te presenteren;
 2. Met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten het profiel van henzelf als onderwijskundig leider te formuleren, kritisch te reflecteren op de eigen ontwikkeling en zichzelf in de geest van dit profiel te presenteren;
 3. Actuele onderwijs(kundige) vraagstukken (rondom o.a. rendement, kwaliteit, toetsing, excellentie) te signaleren en op een systematische en onderbouwde manier op te lossen, te evalueren en kritisch te reflecteren op het gevolgde proces;
 4. Draagvlak te creëren voor onderwijsinnovaties en leiding te geven aan het innovatieproces, rekening houdend met verschillende veranderstrategieën;
 5. Op basis van een onderwijskundig probleem in de opleiding een goede onderzoeksvraag kunnen formuleren;
 6. Een in groepsverband actieve evidence-based bijdrage leveren aan het onderwijsbeleid van de drie LDE-instellingen;
 7. Collega's binnen en buiten de leergang actief stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijs en/of onderwijskundig leiderschap.


Inhoud en vorm
De basis van de leergang bestaat uit vier thematische bijeenkomsten van elk 24 uur, met een overnachting en vier bijeenkomsten van een dag. Tijdens de bijeenkomsten komen zowel onderwijskundige thema's als thema's die verbonden zijn aan leiderschap aan de orde.

Voorbeelden van onderwijskundige thema's zijn:
 1. Het leren van studenten en visie(s) op onderwijs
 2. Assessment en toetsbeleid.
 3. Evidence-based onderwijs
 4. Innoveren van onderwijs


Voorbeelden van leiderschapsthema's zijn:
 1. Verandermanagement / veranderstrategieën
 2. Onderwijskundig Leiderschap
 3. Onderwijsbeleid


Naast deze onderwijskundige en leiderschapsthema's werkt u gedurende de leergang aan een onderwijsinnovatieproject, met een vakoverstijgend karakter, in de praktijk van uw eigen opleiding/faculteit. In de leergang ontwikkelt u een eigen onderbouwde visie op het onderwijs van uw eigen opleiding, alsook een onderbouwde versie op het leidinggeven in uw eigen onderwijsomgeving. Onderdeel van de leergang is een korte studiereis. De belangrijkste doelen van deze reis zijn communityvorming en kennismaking met actuele onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op het gebied van online onderwijs. Een laatste component van de leergang betreft het samen met andere deelnemers formuleren van een antwoord op een actueel beleidsvraagstuk op de LDE-instellingen.

Beoordeling en certificering
Aan het eind van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap wordt u beoordeeld op basis van de volgende aspecten:
 • De (met wetenschappelijke literatuur) onderbouwde visie op onderwijs;
 • De (met wetenschappelijk literatuur) onderbouwde visie op onderwijskundig leiderschap inclusief een reflectie op de eigen ontwikkeling als onderwijskundig leider;
 • De bereikte resultaten in het innovatieproject en een reflectie op de uitvoering (waaronder realistisch projectplan en draagvlak creëren);
 • De actieve bijdrage die ze hebben geleverd aan kennisdeling in de leergang, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van een relevante good practice, een literatuurpresentatie, een presentatie van uitkomsten van onderwijskundig onderzoek, het geven van een samenvatting van sessies op de onderwijskundige conferentie, de actieve deelname aan de intervisie, etc;
 • Een document waarin een onderwijs(kundig) thema/ relevante ontwikkeling in het hoger onderwijs wordt uitgediept en voorzien van een advies aan het College van Bestuur van de drie LDE-instellingen. Dit document wordt samen met andere deelnemers van de leergang opgesteld;
 • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en deelname aan de studiereis (overleg bij overmacht);
De beoordeling vindt plaats tijdens een individueel eindgesprek met de programmamanager van de leergang, een lid van het programmabestuur en op uw eigen initiatief een vertegenwoordiger van uw faculteit . Hiervoor dient u van tevoren bewijsstukken aan te leveren. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat van succesvolle deelname.

Aanmelding/procedure
We bieden de leergang één keer per twee jaar aan in LDE-verband (Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en Universiteit Leiden), maar uiteraard kunnen we deze ook op maat aan andere instellingen bieden. Decanen/directeuren onderwijs van de LDE-instellingen kunnen kandidaten voordragen voor de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Een voordracht bestaat uit een motivatiebrief van de kandidaat, een korte beschrijving van een beoogd onderwijsinnovatieproject en een onderwijs-CV. Vervolgens voeren we met elke kandidaat een intakegesprek, gericht op het vinden van een passende match tussen enerzijds de kwaliteiten van de deelnemer en anderzijds de kenmerken en inhoud van de leergang. De uitkomsten van dit gesprek leggen we vast en voorzien we van een advies. Deze leggen we voor aan het bestuur van de leergang, dat uiteindelijk beslist over toelating van de kandidaten.

Contactpersoon

foto van Joost Maarschalkerweerd
Joost Maarschalkerweerd maarschalkerweerd@risbo.eur.nl
010 408 2124
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement