Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

 
Met de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) stellen we docenten in het hoger onderwijs in staat nog beter de verschillende senior docent rollen te vervullen. Zij stimuleren immers de ontwikkeling van studenten op verschillende manieren: binnen het eigen vak, maar vaak ook vanuit andere, meer strategische rollen binnen de faculteit of instelling. Dit in samenwerking met collega's en belanghebbenden.
De SKO is een vervolgtraject op de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In de SKO ligt de nadruk op het uitvoeren van een onderwijsproject, waarmee wordt gewerkt aan innovatie van een vak of onderdeel van een curriculum. Daarnaast werken de deelnemers aan verschillende rollen waar zij als senior docent mee te maken krijgen, zoals ontwerper, visionair, mentor, reflector, verbinder en evaluator.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De SKO is bedoeld voor ervaren docenten met minimaal vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs en in het bezit van een BKO certificaat. Daarnaast is vereist dat zij binnen de faculteit ook buiten het eigen vak bij het onderwijs betrokken zijn. Deelnemers aan de SKO kenmerken zich door het durven experimenteren in het onderwijs. Ze zijn gemotiveerd en streven naar onderwijskwaliteit. Zij willen zich ontwikkelen in vaardigheden die ook buiten het eigen vak, bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen de instelling.

Doelstellingen/competenties
Na het volgen van de SKO zijn docenten in staat om in een academische context:

- Te handelen op basis van een theoretisch onderbouwde visie op onderwijs.
- Op gestructureerde wijze een onderwijsproject door te voeren, ten behoeve van het leerproces van studenten.
- De impact die het gegeven onderwijs heeft op het leerproces van de studenten te kunnen evalueren.
- Collega's te begeleiden bij het ontwikkelen/uitvoeren van onderwijs.
- Te reflecteren op het eigen leerproces gedurende het traject en nieuwe ontwikkelpunten te formuleren voor de toekomst.

Inhoud en vorm
Het SKO traject duurt in totaal ongeveer 10 maanden. Tijdens het traject wordt er gewerkt aan een eigen gekozen onderwijsproject dat past binnen de strategische thema's en/of ontwikkelingen van de eigen faculteit of die van de universiteit in brede zin. Gedurende het traject wordt er door middel van verschillende workshops gewerkt aan het onderwijsproject. In deze workshops staan analyse, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een onderwijsproject centraal. Daarnaast komen er in de workshops verschillende onderwijskundige thema's aan bod die relevant zijn voor het onderwijsproject en/of ten behoeve van het ontwikkelen van de verschillende rollen die horen bij een senior docent.
Daarnaast wordt iedere docent onderdeel van een peer group. Gedurende het traject komt de peer group meerdere keren samen om elkaar verder te helpen met het onderwijsproject en om ervaringen/casussen uit het onderwijs uit te wisselen.
Een inspirerend studiebezoek aan een andere onderwijsinstelling of een onderwijsgerelateerd project maakt tevens onderdeel uit van het traject, met als doel de visie op onderwijs en de mogelijkheden daarbinnen te verbreden.
In de laatste fase van het project worden de uitkomsten en ervaringen van het onderwijsproject gedeeld op een universiteitsbrede projectenmarkt.

Beoordeling en certificering
Het traject start met een self assessment op de verschillende eindcompetenties en werkgedragingen. Gedurende het traject vinden er, tijdens en na alle activiteiten, reflectiemomenten plaats om de eigen ontwikkeling in kaart te brengen en acties te formuleren. Aan het eind van het traject wordt er op de totale ontwikkeling binnen alle eindcompetenties gereflecteerd. Alle reflecties worden opgeslagen in een digitaal portfolio. Daarnaast wordt in het portfolio verslag gedaan van verschillende stappen van het onderwijsproject en wordt het evaluatieplan gedeeld.
Het SKO traject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de docent, de leidinggevende, een SKO stuurgroeplid en een Risbo trainer.

Kosten
Voor docenten van de EUR worden de cursuskosten tot en met 2024 volledig vergoed door de Community for Learning and Innovation (CLI). De CLI beoogt hiermee onderwijskwaliteit en -vernieuwing een impuls te geven. De faculteit moet toestemming geven voor de tijdsinvestering in de SKO. Het traject duurt 10 maanden en vraagt een tijdsinzet van 160 uur in totaal en daarbovenop nog het uitvoeren van het onderwijsproject tijdens je werk.

Voor docenten buiten de EUR zijn de kosten voor deelname � 5.000,-.

Voor inschrijvingen kunt u een email sturen naar: training@risbo.eur.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon

foto van Sandra Lousberg
Sandra Lousberg lousberg@risbo.eur.nl
010 408 2124
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement