Senior Kwalificatie Examinering (SKE)

 
Ter professionalisering van (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR biedt Risbo in samenwerking met CLI een Senior Kwalificatie Examinering (SKE) traject aan.
In dit traject ligt de focus op het versterken van de kennis en kunde omtrent kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs op het betrekkingsniveau van een faculteit en/of opleidingsprogramma.

Doelgroep
De Senior Kwalificatie Examinering is bedoeld voor (aanstaande) docentleden van een facultaire examencommissie en/of opleidingscoördinatoren. Elke deelnemer brengt een vraagstuk in op het gebied van toetsing, gedragen door de eigen examencommissie en MT, zodat kennisdisseminatie kan plaatsvinden binnen de eigen faculteit / EUR-breed. Ook facultaire onderwijs(beleids)adviseurs kunnen deelnemen.

De meerwaarde van het SKE-traject
Kwaliteit van toetsing is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Niet voor niets wordt er bij opleidingsaccreditaties veel belang gehecht aan een goed toetsplan, passend bij de visie op onderwijs. Het SKE-traject helpt om er op structurele basis voor te zorgen dat docent-leden van de examencommissies goed voorbereid zijn op de uitvoering van de borgingstaken die ze op het gebied van toetsing hebben. Dit helpt om de kwaliteit van het onderwijs, de toetsing, naar een hoger niveau te brengen.

De coronacrisis heeft gezorgd voor een zoektocht naar alternatieve vormen van toetsing die passend zijn binnen de visie op onderwijs en de doelstellingen van de opleidingen en die uitvoerbaar zijn in de veranderende onderwijspraktijk. Het SKE-traject helpt bij het tot stand komen van een duidelijke en toekomstbestendige visie op toetsing, om zo te zorgen dat de potentiële impact van toetsing op het studiesucces van studenten benut wordt.


Inhoud en vorm van het traject
Voor dit traject wordt een intake gehouden met elke deelnemer om te bespreken welk aspect de deelnemer graag wil versterken in zijn/haar faculteit. De verbetering moet de (borging van ) toetskwaliteit in de faculteit ten goede komen op programma of faculteitsniveau.
Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van een dag. Ter voorbereiding op en tijdens de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met diverse thematieken omtrent kwaliteit van toetsing (zoals programmatisch toetsen) en analyseren en bediscussiëren zij eigen toetsbeleid en de kwaliteit van tentamens. De bijeenkomsten hebben een interactieve opzet en zijn gericht op samenwerkend leren, visieontwikkeling en toepassing op de eigen praktijk.
Beoogde opbrengst is dat deelnemers expertise over de kwaliteitszorg en -borging van toetsing hebben opgebouwd, en dat zij in staat zijn strategische keuzes te maken om de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma's en het beoogde eindniveau te (laten) borgen. Daarnaast werken deelnemers concreet aan een verbeterproject op het gebied van toetskwaliteit in de eigen faculteit.

Er kunnen maximaal 15 deelnemers deelnemen uit de verschillende faculteiten/instituten van de EUR. Het traject wordt in de interfacultaire opzet in principe 1x per jaar gericht aangeboden voor docentleden van examencommissies en 1x voor opleidingscoördinatoren. In-company SKE trajecten op maat voor een groep van een specifieke faculteit zijn ook mogelijk. De benodigde tijdsinvestering betreft in totaal ongeveer 55 uur per deelnemer, inclusief aanwezigheid bij de sessies, huiswerk en afronding van het portfolio.

SKE certificering
Deelnemers ontvangen na afronding van het professionaliseringstraject een Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Aanvangseis is dat de betreffende deelnemer een BKO(-vrijstelling) of basiskwalificatie examinering (BKE) heeft.
Voor de SKE-certificering zijn landelijke leeruitkomsten en kwaliteiten vastgesteld. Deze zijn richtinggevend voor de bewijslast die deelnemers moeten opleveren middels een portfolio om gecertificeerd te kunnen worden. Concreet betekent dit dat deelnemers voor het behalen van een SKE certificaat een aantal producten moeten opleveren zodat concreet 'bewijsmateriaal' in een portfolio kan worden beoordeeld. Tijdens de sessies en in de voorbereiding daarop verzamelen deelnemers al veel input voor deze SKE producten. De SKE certificaten worden na voltooiing en positieve beoordeling van het portfolio toegestuurd naar de deelnemers.


Planning SKE 2023
De 4 fysieke cursusdagen van het EUR interfacultair SKE traject 2023 staan gepland op 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni, een afsluitende impactsessie staat ingepland op 31 oktober 2023. Intakegesprekken vinden plaats in januari en februari.

Meer informatie en inschrijven
De individuele inschrijving voor het interfacultaire traject is geopend, aanmelden kan tot uiterlijk 5 december. De kosten voor deelname worden volledig gesubsidieerd door CLI.


Interesse?
Voor meer informatie over en aanmelding voor dit traject kunt u mailen naar training@risbo.eur.nl.

Contactpersoon

foto van Marit Nieuwenhuys
Marit Nieuwenhuys nieuwenhuys@risbo.eur.nl
010 408 2424
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement