JORP: Een toekomstbestendige aanpak?!

18 april 2013 JORP: Een toekomstbestendige aanpak?!
De gemeente Leidschendam-Voorburg is vanaf 2011 begonnen met de aanpak Jeugd op het Rechte Pad (JORP) om de jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in Leidschendam-Voorburg terug te dringen met een sluitende ketenaanpak. Aan Risbo is gevraagd om de JORP aanpak nader te analyseren en evalueren. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de theory of change methode. Risbo heeft deze evaluatiemethode vertaald en toegepast vanuit de Amerikaanse naar de Nederlandse context. De doelstelling van JORP is tweeledig: a) de overlast in de gemeente Leidschendam-Voorburg terugdringen en b) zorgen dat JORP jongeren, al dan niet via een zorgtraject, doorstromen naar een nuttige dagbesteding, te weten studie of een baan. Uit de resultaten blijkt dat JORP partners enthousiast zijn over hun samenwerking en over JORP als project: informatie wordt goed gedeeld en de communicatielijnen zijn kort. De overlast is zichtbaar afgenomen, van ruim 1400 meldingen in 2010 naar ongeveer 750 in 2011. Het werken aan persoonlijke (sub)doelen van jongeren is work in progress. Hier blijkt dat het goed volgen van jongeren en de follow-up belangrijk zijn in een succesvolle aanpak voor jongeren. De verbeterpunten hebben betrekking op de werkwijze van JORP. Zo wordt aanbevolen om een gestandaardiseerde werkwijze te ontwikkelen zodat de aanpak beter geborgd kan worden en minder afhankelijk is van individuen. Daarnaast dient er gewerkt te worden met een uniform registratie- en informatiesysteem. Bij professionals is meer inzicht en kennis nodig in de culturele achtergronden van cliŽnten zodat het eerste (cruciale) contact zo goed mogelijk verloopt. De gemeente dient een duidelijke regierol in te nemen ten aanzien van lokale partners en zorgaanbieders. Als laatste dient nagedacht te worden over een preventieve aanpak, die vaak effectiever en minder kostbaar is. Het onderzoek is afgesloten met het schetsen van twee toekomst scenario's voor JORP. In het eerste scenario blijft JORP een volledig lokale aanpak waarin de regie volledig in handen blijft van de lokale regievoerder in samenwerking met de lokale partners. Voordelen hiervan zijn korte lijnen en betere zichtbaarheid van acties. Dat vraagt wel van bovenlokale partners dat zij lokaal moeten gaan werken. In het tweede scenario wordt JORP opgesplitst in een lokale en bovenlokale aanpak. Voor de harde kern jongeren blijkt de lokale aanpak ontoereikend gezien de ernst van de problematiek. De groep die hieronder valt zou, na lokaal uitbehandeld te zijn, opgeschaald kunnen worden naar bovenlokaal niveau, zoals het regionaal Veiligheidshuis Haaglanden.
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement