Nieuwe editie Leergang Onderwijskundig Leiderschap

10 oktober 2016
In januari 2017 start een nieuwe editie van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Deze leergang is bedoeld voor onderwijsmanagers (opleidingsdirecteuren, bachelor/master-coördinatoren, portefeuillehouders onderwijs) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. Benieuwd naar het programma en de manier waarop je je kunt inschrijven? Klik dan hier!

Het doel van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap is het ontwikkelen van een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing bij de deelnemers. De uitgangspunten hierbij zijn de eigen onderwijsexpertise, de eigen onderwijservaring en de eigen ervaring als manager / leidinggevende in het onderwijs.

Iedere deelnemer ontwikkelt zich tijdens het volgen van de leergang in het projectmatig en doelgericht oplossen van een vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk en in het leidinggeven aan de uitvoering van een onderwijsinnovatieproject. Deze werkwijze stelt de deelnemers in staat de nieuwe inhoudelijke inzichten die ze in de leergang opdoen direct toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk. Tijdens de leergang versterken de deelnemers hun vermogen om te reflecteren op de eigen ontwikkeling en om anderen feedback te geven op hun ontwikkeling.

Eindtermen
De leergang heeft zes eindtermen. Aan het eind van de leergang zijn de deelnemers in staat om:
- met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten een eigen visie op (hoger) onderwijs te formuleren, te onderbouwen en deze visie op een overtuigende manier te presenteren;
- met kennisneming van relevante en actuele wetenschappelijke inzichten het profiel van henzelf als onderwijskundig leider te formuleren, kritisch te reflecteren op de eigen ontwikkeling en zichzelf in de geest van dit profiel te presenteren;
- actuele onderwijs(kundige) vraagstukken (rondom o.a. rendement, kwaliteit, toetsing, blended/ online learning) te signaleren en op een systematische en onderbouwde manier op te lossen, te evalueren en kritisch te reflecteren op het gevolgde proces;
- draagvlak te creëren voor onderwijsinnovaties en leiding te geven aan het innovatieproces, rekening houdend met verschillende veranderstrategieën;
- op basis van een onderwijskundig probleem in de opleiding een goede onderzoeksvraag te kunnen formuleren;
- een in groepsverband actieve evidence-based bijdrage te leveren aan het onderwijsbeleid van de drie LDE-instellingen;
- collega’s binnen en buiten de leergang actief te stimuleren en te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling op het gebied van onderwijs en/of onderwijskundig leiderschap.

Voor wie?
De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor medewerkers van de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden met een coördinerende en/of leidinggevende taak in het onderwijs. Potentiële deelnemers zijn verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en geven sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij zij collega’s aansturen bij het uitvoeren van onderwijstaken of organisatietaken. De primaire doelgroep bestaat uit opleidingsdirecteuren, portefeuillehouders onderwijs en bachelor- en mastercoördinatoren. Iedere deelnemer heeft daarnaast de ambitie zich te verdiepen in onderwijsinnovatie en onderwijskundig leiderschap, en wil zich inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
De deelnemers hebben ruime ervaring met het geven van universitair onderwijs en tenminste een jaar ervaring in de bovengenoemde coördinerende en leidinggevende taak. Bovendien worden alleen deelnemers geselecteerd die na afloop van de leergang in de gelegenheid zijn om vanuit hun functie het geleerde toe te passen in de praktijk van hun eigen opleiding/ faculteit.

Voorwaarden voor deelname
Het is van belang dat de faculteit of opleiding waarborgt dat elk van de voorgedragen deelnemers gedurende de looptijd van de leergang tenminste voor 0,1 fte wordt vrijgesteld van andere werkzaamheden om volwaardig te kunnen deelnemen. Verder moeten de deelnemers op actieve betrokkenheid van hun organisatie kunnen rekenen.

Opbouw en inhoud
De leergang duurt ruim een jaar, lopend van januari 2017 tot en met januari 2018. Voorafgaand aan de start van de leergang vinden intakegesprekken plaats. Het Nederlandstalige programma bestaat uit 4 24-uurs bijeenkomsten en vier bijeenkomsten van een dag, een studiereis van twee dagen en een slotbijeenkomst. De deelnemers ontvangen bij succesvolle afronding een certificaat.

De leergang richt zich op zowel onderwijskundige thema’s als thema’s die verbonden zijn aan leiderschap. De onderwijskundige thema’s die in de leergang 2017-2018 aan de orde komen zijn (onder voorbehoud): 1) Het leren van studenten en visie(s) op onderwijs; 2) Assessment en toetsbeleid (op curriculum/ opleidingsniveau; visie op toetsing, toetsbeleid, toetsplan), 3) Studiesucces (bewezen succesfactoren op curriculumniveau en –vakniveau) en 4) Curriculum-opbouw en didactische modellen. Bij elk van de onderwijskundige onderwerpen wordt waar mogelijk aandacht besteed aan kwaliteitszorg/ (opleidings)accreditatie.
Deze thema’s worden op curriculum/opleidingsniveau behandeld en er is duidelijk aandacht voor de link met de praktijk van de deelnemers in hun coördinerende en/of leidinggevende functie. De tweedaagse studiereis zal gericht zijn op blended / online onderwijs.

Het onderwijskundig leiderschap en de bijzondere rol die de opleidings-, of onderwijsdirecteur dan wel de bachelor- of mastercoördinator in de organisatie inneemt, staan centraal in de volgende thema’s: 5) Veranderkunde / veranderstrategieën in combinatie met innovaties in het onderwijs; en 6) Hoger Onderwijs beleid en organisatie en 7) Leiderschap. Naast deze thema’s wordt in overleg met de deelnemers nog een achtste thema gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een actueel thema in het hoger onderwijs zijn.

Op elk van de bovengenoemde thema’s wordt een expert (gastspreker) uitgenodigd. De voorgestelde volgorde van de thema’s is nog niet definitief. Deze is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gastsprekers.

Uitgangspunt is dat de gastsprekers de inhoudelijke thema’s op een actieve manier aan de deelnemers presenteren. Dit houdt in dat de deelnemers tijdens de bijeenkomsten in ieder geval worden aangezet om in kleine groepen actief met de inhoud aan de slag te gaan. Gedurende de bijeenkomsten krijgen zij verschillende inhoudelijke (aan het thema verbonden) casussen en activerende opdrachten voorgelegd. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestuderen de deelnemers wetenschappelijke literatuur over het thema en voeren zij een daaraan verbonden opdracht uit. Tijdens de bijeenkomst wordt op de uitwerking van de opdrachten gereflecteerd.

De bijeenkomsten worden in de regio Rotterdam, Delft, Leiden gehouden in een conferentiehotel buiten de directe werksfeer. Op deze wijze komen de deelnemers los van de dagelijkse werkomgeving. De bijeenkomsten zijn zo georganiseerd dat tijdens de tweedaagse bijeenkomsten een diner, overnachting, ontbijt en lunch onderdeel zijn van het programma. Tijdens de eendaagse bijeenkomsten wordt alleen gezorgd voor een lunch.

Concrete data van de bijeenkomsten van de leergang 2017-2018 staan in de tabel hieronder.

Contextual image


Op 13 en 14 april 2017 vindt een studiereis plaats. De studiereis bestaat uit het bezoeken van een of twee instellingen voor hoger onderwijs die actief zijn op het gebied van online / blended onderwijs. Een belangrijk doel van de studiereis is community-vorming, het opdoen van inspiratie en het leren van de praktijkervaringen van andere instellingen. De deelnemers reflecteren op deze studiereis en beschouwen wat ze hieruit kunnen leren met betrekking tot hun eigen innovatieproject/ vraagstukken uit de eigen praktijk of hun eigen onderwijsbeleid.

Naast de inhoudelijke bijeenkomsten en de studiereis werken de deelnemers gedurende de leergang aan een onderwijsinnovatieproject in de praktijk van hun eigen opleiding/faculteit. Dit project dient een vakoverstijgend karakter te hebben, dus betrekking te hebben op een substantieel deel van het curriculum. De deelnemers moeten zelf (ook formeel) de rol van trekker (projectleider) van het onderwijsinnovatieproject hebben waarbij zij binnen het project met verschillende docenten/collega’s samenwerken. Er dient bestuurlijk draagvlak te zijn om het innovatieproject binnen de organisatie uit te voeren. Tijdens de leergang worden de deelnemers door middel van intervisie en tussentijdse opdrachten begeleid bij de uitvoering van hun onderwijsinnovatieproject. In de eerste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun projectplan.

Tijdens de leergang worden de deelnemers door middel van intervisie, coaching en tussentijdse opdrachten begeleid bij de uitvoering van hun onderwijsinnovatieproject. In de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers de uitkomsten van hun innovatieproject.

Gevraagde eindproducten en beoordeling
De deelnemers aan de Leergang Onderwijskundig Leiderschap worden aan het eind van de leergang beoordeeld op basis van de volgende aspecten:
- de (met wetenschappelijke literatuur) onderbouwde visie op onderwijs;
- de (met wetenschappelijk literatuur) onderbouwde visie op onderwijskundig leiderschap inclusief een reflectie op de eigen ontwikkeling als onderwijskundig leider;
- de bereikte resultaten in het innovatieproject en een reflectie op de uitvoering (waaronder een realistisch projectplan en draagvlak creëren);
- de actieve bijdrage die de deelnemer heeft geleverd aan kennisdeling in de leergang, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van een relevante good practice, een literatuurpresentatie, een presentatie van uitkomsten van onderwijskundig onderzoek, het geven van een samenvatting van sessies op een bezochte onderwijskundige conferentie, de actieve deelname aan de intervisie, etc;
- een document waarin een onderwijs(kundig) thema/ relevante ontwikkeling in het hoger onderwijs wordt uitgediept en voorzien van een advies aan het College van Bestuur van de drie LDE-instellingen. Dit document wordt samen met andere deelnemers van de leergang opgesteld;
- aanwezigheid bij alle bijeenkomsten en deelname aan de studiereis (overleg bij overmacht);

De eindbeoordeling zal plaatsvinden tijdens een individueel eindgesprek met een van de programmamanagers, een lid van het programmabestuur en op initiatief van de kandidaat een vertegenwoordiger uit de faculteit van de kandidaat. De deelnemers moeten van tevoren bewijsstukken aanleveren. Het oordeel over de eindproducten legt het programmamanagement ter besluitvorming voor aan het bestuur. Bij positieve beoordeling (dat wil zeggen als de kandidaat overtuigend aantoont te voldoen aan de eindtermen) ontvangen de deelnemers een certificaat van succesvolle deelname.

Toelatingsprocedure
Het programmabestuur van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap besluit over de toelating van de kandidaten. Voor de Leergang Onderwijskundig Leiderschap 2017-2018 wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een evenredige verdeling van kandidaten van de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden. Het streven is dat elke instelling 5 tot 6 deelnemers aan de leergang levert (minimaal aantal benodigde deelnemers voor de leergang bedraagt 14; maximum aantal deelnemers bedraagt 16). Bij minder dan 14 deelnemers zal de leergang worden uitgesteld.

Het is van belang dat de deelnemers aan de leergang aan een aantal criteria voldoen. De deelnemers:
- moet formeel worden voorgedragen door de decaan van de faculteit waar de kandidaat werkzaam is;
- heeft ruime ervaring met het verzorgen van universitair onderwijs;
- heeft een regiefunctie in het universitair onderwijs, bij (nadrukkelijke) voorkeur in de rol van opleidingsdirecteur/ onderwijsdirecteur, bachelorcoördinator of master-coördinator;
- heeft een goed beargumenteerde intrinsieke motivatie om aan de leergang deel te nemen;
- kan gedurende de looptijd van de leergang werken aan een onderwijsinnovatieproject waarvoor aantoonbaar bestuurlijk draagvlak is en waarvan zij zelf trekker zijn. Dit innovatieproject is vakoverstijgend, vereist inzet en/of samenwerking van meerdere docenten en/of collega’s, heeft betrekking op een substantieel deel van het curriculum en heeft een scherp geformuleerde vraagstelling;
- is gedurende de looptijd van de leergang door de faculteit vrijgesteld voor 0,1 fte om aan de leergang deel te nemen.
- Is in de gelegenheid om na afloop van de leergang de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de eigen opleiding/ faculteit.

De procedure is als volgt:
1. De decaan draagt kandidaat-deelnemers voor bij het programmamanagement van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (via baars@risbo.eur.nl), uiterlijk op 14 oktober 2016;
2. De decaan treft voorzieningen die de kandidaat-deelnemer praktisch in staat zal stellen om volwaardig deel te nemen aan de leergang (vrijmaken van werkzaamheden voor 0,1 fte);
3. Met elke kandidaat-deelnemer wordt een individueel intakegesprek gevoerd om na te gaan in hoeverre de kandidaat aan de criteria voldoet en hoe de wensen en verwachtingen van de kandidaat aansluiten bij de doelen en mogelijkheden van de leergang;
4. Ten behoeve van dit gesprek reikt de kandidaat uiterlijk 4 november 2016 de volgende documenten aan (het programmamanagement levert hiervoor richtlijnen aan):
- een persoonlijke motivatiebrief gericht aan het programmabestuur;
- een onderwijs CV;
- beschrijving beoogd onderwijsinnovatieproject;
- een schriftelijke verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat op de werkplek zodanige voorzieningen worden getroffen dat de kandidaat werkelijk aan de leergang kan deelnemen (vrijgesteld voor 0,1 FTE tijdens de duur van de leergang);
5. De intakegesprekken zullen tussen 14 en 28 november 2016 plaatsvinden. Het programmamanagement voert de intakegesprekken met de kandidaten;
6. Het programmabestuur beslist over de toelating van de kandidaten aan de hand van de (door het programmamanagement aangeleverde) verslagen van de intakegesprekken en de documenten die de kandidaat-deelnemer heeft aangereikt;
7. De kandidaat-deelnemer en de decaan worden half december 2016 geïnformeerd over de beslissing tot toelating.

Kosten voor deelname
Per deelnemer bedragen de kosten € 10.000. Aan de faculteiten van de EUR wordt een bijdrage van € 5.000 per deelnemer gevraagd. De overige kosten worden betaald vanuit centrale middelen.

Belangrijke data
14 oktober 2016: Deadline voordracht kandidaten door decaan
4 november 2016: Deadline intakedocumenten door kandidaat-deelnemers
Half december 2016: Berichtgeving toelating tot leergang aan kandidaten en decanen
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement