Wanneer het bijna mis gaat… Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen

13 januari 2016 Wanneer het bijna mis gaat… Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen
PERSBERICHT

Wanneer het bijna mis gaat… Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen staan onder druk en bevinden zich in het middelpunt van de belangstelling. Daarom kunnen er zaken misgaan die de reputatie van een instelling aantasten. Er kan echter veel worden geleerd van situaties waarin het bijna is misgegaan, juist omdat er sprake is geweest van behoorlijk bestuur. Dit blijkt uit het onderzoek 'Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen' dat is uitgevoerd door Risbo (Erasmus Universiteit Rotterdam), de sectie bestuurskunde (Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit) en het lectoraat Management van Cultuurverandering (Hogeschool van Amsterdam), in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naar aanleiding van het adviesrapport van de Commissie Behoorlijk Bestuur (2013) is onderzoek gedaan naar succesvolle praktijken van goed bestuur in situaties waarbij het bijna mis dreigde te gaan in verschillende soorten onderwijsinstellingen. Aan de hand van zes concrete near misses waaronder wapenbezit op school, examenfraude, tekortschieten van de onderwijskwaliteit en financiële problemen, is onderzocht hoe door adequaat optreden erger is voorkomen. Daarbij is nadrukkelijk na gegaan in hoeverre het gedrag van medewerkers heeft bijgedragen aan de oplossing van de 'near miss', en in welke mate de door het bestuur ondernomen activiteiten richting gaven aan het handelen van medewerkers op de werkvloer.

Belangrijk is dat de code behoorlijk bestuur die veel instellingen kennen, geen papieren werkelijkheid is maar dat zij als leidraad wordt gebruikt. Het belang ervan moet door de werkvloer (medewerkers) en door alle andere partijen gelieerd aan de organisatie worden erkend (besturen, directies, raden van toezicht). Dit kan alleen maar als instellingen hun maatschappelijke opgave centraal stellen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor samenwerking en die samenwerking is belangrijk als het bijna mis gaat. Dit veronderstelt echter dat partijen elkaar weten te vinden en weten wat er van hen wordt verwacht. Ook moet er ruimte zijn om te kunnen handelen en om te kunnen improviseren. Daarom zijn transparantie en een open dialoog belangrijk. Pas dan is behoorlijk bestuur een levende praktijk in een organisatie.

Behoorlijk bestuur betekent ook dat er geleerd moet worden om crises in de nabije toekomst te voorkomen. Belangrijk is daarom dat er lessen worden getrokken, die verder gaan dan het aanscherpen van regels en procedures. Bestaande praktijken moeten ter discussie kunnen worden gesteld. Duidelijk moet zijn wat de spelregels zijn waarbinnen een (bijna) crisis moet worden aangepakt. Dat geldt ook voor de verhouding tussen de Raden van toezicht en de besturen. Het is daarom belangrijk om de code behoorlijk bestuur te verbinden met het alledaagse denken en handelen van bestuurders, toezichthouders en medewerkers.

Prof.dr. Victor Bekkers, prof.dr Bram Steijn, dr. Dennis de Kool, wijlen drs. Peter Siep (EUR),
Dr. Alex Straathof, drs. Maayke Jansen (HvA)

NADERE INFORMATIE:
Nadere informatie te verkrijgen bij de projectleiders
Erasmus Universiteit Rotterdam
Victor Bekkers: 06 22607317, bekkers@fsw.eur.nl
Bram Steijn: 06 44370730, steijn@fsw.eur.nl
Delen:    

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement