Klachtenprocedure

 

Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan de directie van Risbo te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

1. Uw naam en adres
2. Dagtekening
3. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
4. Datum, tijd en plaats van de levering
5. De reden waarom u bezwaar maakt
6. Ondertekening

Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:

Risbo
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
of via e-mail naar:
info@risbo.eur.nl